Voss Herad

Samleside om koronavirus

Voss herad oppdaterer fortløpande med informasjon om covid-19, koronavirus. Les oppdatert informasjon her.

TLF TESTING OG VAKSINE: 900 89 662.
 

Tredje dose til utsette grupper

Tredje dose til utsette grupper

Pasientar med alvorleg svekka immunforsvar vil no få tilbod om ei ekstra vaksinedose. Voss herad greier i tett samarbeid med fastlegane kven som skal få tilbod om 3. dose. 

Dei som vil verta vurdert for tilbodet om en tredje vaksinedose er pasientar i fylgjande grupper:

  • Transplanterte
  • Alvorleg og moderat medfødt immunsvikt
  • Ved aktiv behandling mot kreft
  • Alvorleg nyresvikt og behov for dialyse
  • Redusert immunforsvar som fylgje av HIV-infeksjon
  • Pågåande immunsuppressiv behandling av annan årsak der indikasjon er vurdert av spesialisthelsetenesta. Dette er ei samansett gruppe og krev individuell vurdering
  • Pasientar som av ansvarleg legespesialist anser å ha svært nedsett immunforsvar og som ikkje inngår i gruppene ovanfor.

Voss herad samarbeider med fastlegane for å greia ut kven som skal ha tilbod om ein tredje dose med vaksine. Den det gjeld vil verta kontakta av vaksineteamet i Voss herad. Du treng ikkje ta kontakt med fastlegen din angåande dette.

Me planlegg å starte opp med vaksinering av 3 dose fortløpande så snart me har motteke informasjon frå fastlegen til dei det måtte gjelde.

Grunngjeving

Voss herad baserer seg på grunngjevinga frå Folkehelseinstituttet når utsette grupper får tilbod om ekstra dose. Grunngjevinga frå Folkehelseinstituttet er slik:

«Pasienter med alvorlig svekket immunforsvar grunnet sykdom eller bruk av immundempende medikamenter har generelt sett dårligere respons på vaksiner sammenliknet med friske personer. Dette gjelder også for koronavaksinasjon. Disse pasientgruppene har også høyere risiko for å bli alvorlig syke dersom de smittes med koronaviruset. Flere studier viser nå at enkelte av disse kan få en bedre immunrespons ved at de får en ekstra vaksinedose. Det er foreløpig usikkert hvor mye dette betyr for beskyttelse mot å bli smittet og å få alvorlig sykdom.

– En ekstra vaksinedose kan gi bedre immunrespons hos pasienter som har alvorlig svekket immunforsvar. Det er grunn til å tro at de vil få bedre beskyttelse med en ekstra dose.»