Voss Herad

Evalueringa av oppvekstavdelinga er ferdig

Evalueringa av oppvekstavdelinga er ferdig

Agenda Kaupang har denne hausten på oppdrag av rådmannen gjennomført ein større organisasjons-
gjennomgang av kommunalavdeling oppvekst.

I korte trekk er det i evalueringa vurdert:

  • I kva grad avdelinga når måla sine
  • Om oppvekstavdelingen løyser oppdraget sitt på ein god måte
  • Korleis avdelinga fordeler og løyser sine oppgåver
  • I kva grad dagens organisering støttar opp under dette

Om lag 50 interessentar har vore involvert i arbeidet med å gje innspel til rapporten.

Rapporten er no ferdig og overlevert heradet. I rapporten er det skissert ei rekkje tiltak for å lukka gapet mellom no situasjonen og ynskt situasjon. Arbeidet med nokre tiltak er allereie sett i verk, andre vil verta starta rett etter årsskiftet.

Rapport - Evaluering av kommunalavdeling oppvekst i Voss herad (PDF, 941 kB)