Voss Herad

Klimakalkulator for landbruket

Klimakalkulator for landbruket

Voss herad støtter bruk av landbrukets klimakalkulator og gir kr 1000 i støtte til kvart føretak i Voss som søkjer produksjonstilskot og som tek klimakalkulatoren i bruk i 2022. For å få tilskotet må du sjølv melde fra om at du har nytta kalkulatoren

Har du allereie tatt i bruk klimakalkulatoren?

Skjermdump av kva informasjon me treng for å honorere at føretaket har tatt kalkulatoren i bruk

Dette er eit verktøy eigd og utvikla av landbruket sjølv som eit av åtte tiltak for å redusere klimautslepp frå landbruket og gjere landbruket meir klimarobust. Voss herad vil gjerne støtte opp om dette viktige arbeidet, og for å senke terskelen for å ta i bruk verktøyet, ble det i vår bestemt at alle som har nytta kalkulatoren i 2022 får kr 1000 for å bruke tid på dette. 

Alle data knytt til klimakalkulatoren er strengt private, og for dei som ikkje allereie har fått utarbeidd klimaplan og søkt om dette i RMP-søknaden (dei fleste av dykk som deltok på klimasamling i kulturhuset 8.oktober), må Voss herad aktivt få informasjon om at de har nytta klimakalkulatoren for at heradet skal kunne betale ut honoraret. 

Har du ikkje søkt RMP-tilskot, må du difor aktivt be om tilskotet.

Det kan du gjere på tre ulike måtar:

  1. Sende utklipp/skjermdump frå PC-skjermen med namn og organisasjonsnummer, som vist til høgre til kari.mostad@voss.herad.no
  2. Vanskeleg med skjermdump? Ta bilde av skjermen med mobilen der den same informasjonen er godt synleg og send SMS med bilde, til Kari Mostad tlf.nr 9799 71 50
  1. Enklast: Har du delt data med klimarettleiar (Jon Asle Torstad i TINE eller Helena Elvatun i NLR) kan du be dei sende stadfesting på dette til Voss herad.

Me vil då ha høve til å følgje opp lovnaden om støtte.

Me bed om at du gjer dette gjerne så snart du kan og innan 10.desember

Det  ligg ikkje inne tilskot til bruk av klimakalkulator i budsjettet for 2023, slik at dette er eit godt høve å komme i gang på, der timebruken din vert betalt av heradet.

Har du spørsmål; ta kontakt med Kari Mostad, Rådgjevar, Næringsavdelinga Tlf:  979 97 150, epost Kari.mostad@voss.herad.no