Voss Herad

Klimasmart våronn-møte 27.1

Klimasmart våronn-møte 27.1

Velkommen til "klimasmart våronn-møte" på Park hotell 27.januar. Møte er ope for alle. Pga av oppstart med god lunsj, må me ha snarleg påmelding.

Velkommen til klimasmart våronn-møte

27. januar kl. 11.30-15.30 på Park Hotell, Vossevangen

Påmelding innan 20. januar til Gunnlaug Røthe: 98245835/gunnlaug.rothe@nlr.no

Me startar med god lunsj.

Opning v/ ordførar Hans-Erik Ringkjøp, «Vossaklima2030 – frå krise til handling og framtidstru» 

Orientering om prosjektet klimaVest v/Prosjektleiar Lene Vangberg Monsen

Presentasjon av rapporten Klimagassutslepp frå jordbruket i VestlandStatus og potensiale for reduksjon v/ forskar og hovudforfattar av rapporten Synnøve Rivedal NIBIO (på Teams)

Forsking på karbonlagring i jord i utmark, eng og skog v/ Forskar Line Tau Strand, NMBU (på Teams)

Erfaringar i Voss med direktesåing i etablert eng 2022. Aktuelle tiltak i 2023 v/ NLR Vest Gunnlaug Røthe

Bruk klimakalkulatoren smart. Kva kan vera lurt å gjera dette året i høve til klimaet v/NLR Vest klimarådgjevar Helena Elvatun

15:30 vel heim

Det vert sett av god tid til spørsmål og innspel og litt kaffidrikking. 

Møtet er ope for alle. Påmelding innan 20. januar til Gunnlaug Røthe: 98245835/gunnlaug.rothe@nlr.no

Lunsj er gratis for bønder, kr 150 for andre.

 Arr: Prosjektet: Karbonfangst og andre klimavenlege tiltak for Vestlandsjordbruket