Voss Herad

Samlesider om koronavirus

Voss herad oppdaterer fortløpande med informasjon om covid-19, koronavirus. Les oppdatert informasjon her.

Informasjon om vaksine: Oppdatert informasjon om koronavaksine i Voss herad

Information about covid-19, corona, in different languages: Lenke til FHI sin informasjonsside om koronavirus på fleire språk

Oppheving av lokal forskrift om bruk av piggtråd i gjerde i Voss herad - høyring

Oppheving av lokal forskrift om bruk av piggtråd i gjerde i Voss herad - høyring

Den lokale forskrifta om bruk av piggtråd i gamle Voss kommune er utdatert og foreslått fjerna. Eventuelle innspel kan sendast postmottak@voss.herad.no. 

Frist for kommentar er sett til 24.september 2020.
Klikk for stort bileteSidan 2010 har det vore forbod mot bruk av piggtråd til å regulere dyrs åtferd 


 Gamle Voss kommune si lokale forskrift frå 1964 som regulerer bruk av piggtråd i gjerde, er forelda og dermed ynskjeleg å fjerna. Dyrevelferdsloven § 15 frå 2010 fastset eit utvitydig forbod mot bruk av piggtråd i gjerde for å regulere dyrs åtferd. I gjeldande lokale forskrift heiter det:  skal det i merkesgjerde og gjerde mot sams utmark vera forbode å nytta piggtråd i lågare høgd enn 1 meter over marka. 

Med fjerning av den lokale forskrifta vil all bruk av piggtråd som gjerde eintydig vere forbode i Voss herad. jf dyrevernslova § 15 er det allereie eit forbod mot å regulere dyrs åtferd med piggtråd. Landbruksdirektoratet har i brev av 8.mai 2020 bede Voss herad om ei vurdering om det framleis er behov for forskrift om piggtråd.

Konsekvensar ved fjerning av forskrift om piggtråd til gjerde:

Jf dyrevernslova § 15 er det ikkje høve til å nytte piggtråd til å regulere dyrs åtferd. Ei oppheving av ‘forskrift om piggtråd til gjerde’ i Voss vil derfor ikkje ha betydning for landbruksnæringa i heradet.

Jf vegleiing om forskrifter bør forskrifter opphevast når dei ikkje lengre har nokon funksjon. 

Voss herad ynskjer difor å fjerne forskrift om bruk av piggtråd frå 1964.

jf forvaltningslova § 37 om utredningsplikt, forhandsvarsling og uttale frå interesserte, vert forslag om oppheving av lokal forskrift publisert I 1964 s 1334, II 1964 s 642 om bruk av piggtråd i Voss kommune, lagt ut tilhøyring.

Høyringssvar sendes til postmottak@voss.herad.no

Høyringsfrist: 24.september 2020

Forskrift om piggtråd til gjerde i Voss av 1964