Voss herad

Sirkulære Voss

Sirkulære Voss

Sirkulære Voss handlar om å kartleggja ressursar og tydeleggjera korleis me kan auka verdiskapinga basert på ressursflyten i regionen.

Verdiskapingspotensialet ved betra ressursbruk i Vossaregionen er høgt. Auka utnytting av eksisterande ressursar, og ny verdiskaping frå ressursar som i dag er definert som avfall, er avgjerande for å nå Voss herad sine klimamål. Betre informasjon om tilgjengelege ressursar og samarbeid om bruk av ressursar mellom ulike aktørar, kan skape nye arbeidsplassar, gje auka verdiskaping og redusera dei totale utsleppa. Denne utviklinga baserast på prinsipp om ein sirkulær økonomi.

Les rapport utarbeida av Green house her (PDF, 2 MB)

Les meir om prosjektet Sirkulære Voss på heimesida til Næringshagen her