Voss Herad

Samlesider om koronavirus

Voss herad oppdaterer fortløpande med informasjon om covid-19, koronavirus. Les oppdatert informasjon her.

Informasjon om vaksine: Oppdatert informasjon om koronavaksine i Voss herad

Information about covid-19, corona, in different languages: Lenke til FHI sin informasjonsside om koronavirus på fleire språk

Søknadsplikt ved mottak av massar

Søknadsplikt ved mottak av massar

Klikk for stort bilete 

God gjenbruk av overskotsmassar kan forbetre innmarksareal og samtidig ta omsyn til kulturlandskapet.   

Søknadsplikt ved mottak av massar
 

Det vert stadig produsert overskotsmassar i Voss herad t.d. frå utbyggingsprosjekt, utbetring av veg osv.  Overskotsmasser til landbruksføremål kan vere både privat- og samfunnsøkonomisk gode prosjekt, men hovudregelen er at det er søknadsplikt ved mottak av masser.

Mottak av masser av noko omfang krev kommunal handsaming. Planlegg du å ta i mot masser skal Voss herad ha søknad i forkant. Større utbyggjarar vil også gjerne krevje godkjenning før deponering.

Det føreligg ikkje noko eige søknadsskjema for mottak av masser, men ein søknad om mottak skal innehalde:

 • Generell omtale av prosjektet
 • Kart over arealet, storleik kring 1: 1000 - 2500, som viser kor massane skal tilførast. Omtale av arealet p.t.  og planlagt bruk etterpå.
 • Profil/snitt for området ved ferdig prosjekt
 • mengde (tal kubikkmeter)
 • kva type masser det er snakk om, kor kjem dei frå.
 • Kven som er ansvarleg for gjennomføring av prosjektet
 • Evt. korleis skal massane transporterast, veg tilhøve, naboar, andre forhold av betydning for prosjektet

Skal massane plasserast på areal registrert som innmarksbeite, utmark /skog, krevst søknad om nydyrking .

Send søknaden til postmottak@voss.herad.no

Forhold som vert vektlagt i sakshandsaminga

 • Reine masser. Massar som inneheld miljøgifter, asfalt, betongrestar, masser frå sandfangkum må handteast på gjenvinningsanlegg og skal ikkje nyttast til jordforbetring/bakkeplanering
 • Kulturminne – kulturlandskap. Kulturminnemynde skal rutinemessig høyrast i slike saker.
 • Særskilte naturverdiar og naturtypar skal takast omsyn til
 • Vurdering av fare for utgliding og ras, ureining, avrenning til vatn og vassdrag
 • Ulempe for tredje part

Mottak av moderate mengder masse vert handsama under ureiningsforskrifta, kapittel 4. Større tiltak: massemottak over 20 -30 000 m3 eller høgare fyllingshøgd enn 3 meter; er rekna som større landskapsinngrep og skal handsamast etter Plan- og bygningslova .

Utfyllande informasjon om massehandtering finn du mellom anna hjå Norsk Landbruksrådgiving.  Sjå og Tekniske retningsliner for anlegg, drift og vedlikehald av planeringsfelt .

Ved gjenbruk av mindre mengder med masser t.d. frå utbygging av tomt på eige eigedom, eller tiltak som er under 1 daa gjeld oftast ikkje søknadsplikt. Er du i tvil; kontakt heradet! Ein må normalt rekne meir enn ein månad til sakshandsaming, så planlegg i god tid!

Husk: Dyrking av areal til overflatedyrka/fulldyrka areal er alltid søknadspliktig.