Voss herad

Straumstøtte for næringsliv

Straumstøtte for næringsliv

Straumstøtte

Voss herad har løyvd kr 2 millionar til straumstøtte retta mot lokalt næringsliv som har org. nr og adresse i Voss herad som ikkje kjem inn under tilsvarande statlege ordningar.

Ordninga er ei eingongsløyving som skal delast ut etter søknad og i  tråd med vedtekne retningsliner datert 20.02.23.

Formannskapet har vedtaksmynde på fordeling av straumstøtte .

Søknadsfrist er 30 mars 2023.

Søknadsskjema

Les meir om : Retningsliner for straumstøtte til næringsverksemder i Voss herad (PDF, 40 kB)