Voss herad

Vossaklima 2030 vedteke

Vossaklima 2030 vedteke

Vossaklima 2030, kommunedelplan for klima, klimatilpassing og grøn omstilling vart samrøystes vedteke i Heradsstyret 17. november.

Vossaklima 2030 har som siktemål å redusera direkte klimautslepp, men samstundes ha ei bevisst og styrka satsing på naturen som karbonlager og vossingane sitt klimafotavtrykk. Slik skal Voss herad bidra lokalt i eit arbeid som samstundes gjev meining i ein større global samanheng. 

Les planen her