Voss Herad

Samlesider om koronavirus

Voss herad oppdaterer fortløpande med informasjon om covid-19, koronavirus. Les oppdatert informasjon her.

Informasjon om vaksine: Oppdatert informasjon om koronavaksine i Voss herad

Information about covid-19, corona, in different languages: Lenke til FHI sin informasjonsside om koronavirus på fleire språk

 

TLF TESTING OG VAKSINE: 900 89 662 man-fre kl 0900-1200.
 

Oppdatert om covid-19

Denne veka har me sett 881 dosar Pfizer BioNtech. 

667 er dose 1 og 214 er dose 2.

Til saman har me då sett 9873 dosar med Pfizer BioNtech og 334 dosar med AstraZenica.

Me ventar å få 786 dosar av type Pfizer BioNtech i veke 26.

I denne veka har me tatt 165 testar, alle har vore negative. 

Me har sett 630 dosar Pfizer BioNtech denne veka. Me har no sett tilsaman 8314 dosar med Pfizer BioNtech og 334 dosar med Astrazeneca.

Testsenteret i Lekvebakken 15 har ope for testing måndag til fredag gjennom heile sommaren. Her kan ein sjølv bestilla time på voss.herad.no (BankID) eller ringja tlf. 900 89662 mellom kl. 9-12 alle vekedagar.

4. juni: Viktig informasjon og statistikk om korona.

29. mai: Voss herad melder om eit nytt smittetilfelle laurdag morgon.

27. mai: Endå eit smittetilfelle i kveld, i tillegg får du her ei oppsummering av koronatal for Voss herad denne veka.

27. mai: Voss herad fekk seint onsdag kveld melding om to nye smittetilfelle.

26. mai: Regjeringa opnar for at skular og barnehagar kan driva på grønt nivå frå 27. mai i dei kommunane som ønskjer dette. 

25. mai: Voss herad melder tysdag ettermiddag at talet stadfesta smittetilfelle knytt til utbrotet 17. mai-helga no er oppe i 14 etter seks nye positive hurtigtestar i løpet av dagen. 

Voss herad melder tysdag morgon at tal stadfesta smittetilfelle knytt til utbrotet i samband med 17.mai-helga no er oppe i åtte etter eitt nytt positivt prøvesvar. 

Den smitta er del av same nærmiljø og er allereie i karantene. Det er ingen nye nærkontaktar. 

22. mai: 

Voss herad melder laurdag morgon at talet på stadfesta smittetilfelle knytt til utbrotet i samband med 17. mai-helga no er oppe i sju etter at det siste døgnet har kome inn ytterlegare to positive prøvesvar. 

Voss herad melder fredag morgon om eit femte tilfelle knytt til utbrotet i samband med17.-mai helga. 

21. mai: Voss herad fekk torsdag kveld meldt det fjerde Covid-tilfellet på to dager.

Me har sett 552 dosar med vaksine av typen Pfizer BioNtech denne veka.

Ein av elevane ved Vossestrand barne – og ungdomsskule fekk i dag, 19.05, påvist Covid – 19 .

Voss herad fekk meldt om to nye positive Corona-tilfelle seint fredag kveld. 

14. mai 2021: Her får du status på vaksinering, nytt om framdrift på vaksinering og nye smittetilfelle meldt torsdag.

7. mai 2021: Totalt tal dosar med Pfizer BioNtech denne veka: 492

5. mai 2021: Voss herad melder om to positive Korona-tilfelle onsdag. Begge testane vart tekne måndag. 

Tal dosar Pfizer - BioNTech sett denne veka: 624

Denne veka vart det sett 438 nye vaksinedosar, alle av typen Pfizer/BioNTech slik at me samla no har sett 3949 dosar.

Denne veka vert det sett 516 nye vaksinedoser, alle av typen Pfizer/BioNTech, slik at me til saman no har sett 3511 doser. 

Denne veka vert det sett 438 nye vaksinedoser, alle av typen Pfizer/BioNTech, slik at me samla no har sett 2995 doser.

7. april: Voss herad melder om eitt nytt Corona-tilfelle onsdag kveld. 

4. april 2021: For fyrste gong sidan 19. februar melder Voss herad om to nye Covid-tilfelle søndag ettermiddag. 

Denne veka er det sett 228 nye vaksinedoser, alle av typen Pfizer/BioNTech, slik at me samla no har sett 2557 doser.

Tal nye smitta: Ingen registrerte smitta i heradet så langt denne veka.

For å førebyggja og hindra meir spreiing av covid-19 viruset innfører regjeringa nye og strenge tiltak for heile landet. Då Voss herad ikkje har lokale tiltaka no, er det desse nasjonale tiltaka som gjeld for dei som bur og oppheld seg i Voss herad.

18. mars: Slik er stoda i Voss herad når det gjeld smitte, vaksine og smitteverntiltak.

Legemiddelverket ber personar som har fått AstraZeneca vaksina dei siste 14 dagane og som opplever kraftig aukande sjukdomskjensle med større eller mindre blå flekkar i huda (hudblødningar) meir enn tre dagar etter vaksinasjon om å oppsøkja fastlege eller legevakt så snart som mogleg.

Det er mange som ventar på å få vaksine mot covid-19 og det vart i Hordaland 9. mars stilt spørsmål ved kvifor det er ulikt tempo på vaksineringa i Vaksdal kommune og Voss herad.

Oppdatert informasjon om testing - isolasjon - smittesporing - karantene - vaksineprogrammet. 

Smittetilfellet er knytt til ein tilsett ved ein av institusjonane i heradet. Smittesporing har avdekka at ni nærkontaktar må i karantene.

Regjeringa avsluttar dei regionale tiltaka som òg omfatta Voss herad frå og med 22. februar. Frå den datoen er det dei nasjonale smitteverntiltaka som vil gjelda for Voss herad. Dei vert litt endra frå tidlegare. I pressemeldinga frå regjeringa kan du lesa om kva reglar og anbefalingar som vil gjelda.

18. februar: Det fyrste er ei PCR-stadfesting av ein positiv hurtigtest i går, ein test som heradet har meldt før. 

17. februar: Onsdag ettermiddag melder Voss herad at ein person har testa positivt for corona på ein såkalla antigen hurtigtest. Testen vart teken i samband med oppfølginga av smittetilfellet med omfattande ringverknadar som heradet meldte om tidlegare i dag. 

17.februar: Det eine smittetilfellet fører til at elevane ved ungdomsskulen i Granvin og borna i ei avdeling i Tueteigen barnehage vert sendt heim resten av veka. Ungdomsskuleelevane vil få digital undervisning. 

12 februar: Voss herad melder seint fredag om eitt nytt smittetilfelle, totalt det tredje i dag. 

Reglane gjeld til og med måndag 22. februar. Det skal gjerast ei ny vurdering innan 19. februar.

12. februar: Voss herad har fått meldt to nye tilfelle i dag.

12.februar: I samband med gjeldande nasjonale reglar er det stilt spørsmål om bruk av munnbind. Me har konsultert Statsforvaltaren i Vestland og fått følgjande svar:

11. februar: Voss herad har i ettermiddag hatt møte med statlege helsestyresmakter og nærliggjande kommunar. Tema for møtet var diskutera status i kommunane og ei eventuell lenging av tiltaka regjeringa innførte på søndag.

11. februar: Voss herad melder om tre nye smittetilfelle torsdag ettermiddag.

11.FEBRUAR: Voss herad har tidlegare rapporterT om smitte både ved Granvin barne- og ungdomsskule og ved Klausabakken barnehage.

10. februar: Voss herad har fått meldt fire nye smittetilfelle i kveld, totalt fem i dag.

9. februar: Voss herad melder om eitt nytt smittetilfelle på morgonen. Tilfellet kan sporast tilbake til sjukehuspasienten heradet meldte om før helga, men er ikkje knytt til sjølve sjukehuset.

8. februar: Voss herad fekk i kveld meldt eitt nytt smittetilfelle som er knytt til sjukehuspasienten heradet meldte om før helga.

Nok ein gong opplever me strenge tiltak i samband med koronapandemien. Regjeringa har definert tre kommunar  som Ring 1 kommunar som har fått dei strengaste tiltaka, medan nabokommunar til kommunar med pågåande utbrot er blitt definerte som Ring 2 kommunar, slik Voss herad er.

8.februar: Ein tilsett ved Klausabakken barnehage er stadfesta smitta av Covid-19, og det fører til at om lag 50 born vert definerte som nærkontaktar og sett i karantene.

7. februar 2021: Regjeringa har etter oppmoding frå kommunane i vår region innført strenge tiltak. Grunngjevinga er ein uoversiktleg smittesituasjon i samband med mutantvirus.

7.februar 2021 : Voss herad melder om eitt nytt smittetilfelle sundag morgon.  

 

Voss herad melder om tre nye smittetilfelle fredag morgon. 

På grunn av ein feil i systemet har det gått ut sms til mange inbyggjarar i føremiddag ang vaksinering. Denne er feil, og du må sjå vekk frå sms'en.

 

Granvin barne- og ungdomsskule vert stengt ut neste veka - ei rekkje elevar og deira hushaldsmedlemar må i karantene

Me har til no ikkje fått påvist positiv svar relatert til dei prøvene me tok i går og på tysdag.

Kommunane Ulvik, Eidfjord, Voss, Ullensvang, Kvam, Samnanger har i kveld hatt møte med Statsforvaltaren, Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet for å oppdatera kvarandre på situasjonen per no og diskutera eventuelle felles tiltak.

Kommunane er einige om at dei nasjonale råda ligg til grunn for å førebyggja smitte. Vidare gjer kvar kommune eigne vurderingar om ytterlegare tiltak er nødvendig i deira kommune ut frå gjeldande smittesituasjon og risikobilete.

Etter at det i går vart informert om mange nærkontaktar på Voss til to av dei som er stadfesta smitta i Ulvik herad, er om lag 40 personar sett i karantene. I tillegg er deira husstandsmedlemar sett  i ventekarantene. Det er gjennomført testing og det vert testing gjennom dagen. Voss herad forventar testsvar i løpet av kvelden og morgondagen.

Smittesporing i Ulvik herad har avdekka mange nærkontaktar i Voss herad. To av dei smitta i Ulvik har vore elevar ved skular i Voss herad. Det fører til mange nærkontaktar. Nokon av nærkontaktane syner allereie symptom på covid 19, og det er venta ein del positive testar dei næraste dagane. Det er påvist at det gjeld den britiske mutasjonsvarianten som er svært smittsam. 

Det er i løpet av dei siste dagane stadfesta 10 tilfelle av koronasmitte i Ulvik herad. Mikrobiologisk avdeling på Haukeland har i dag gjort ein førebels screeningtest, som tyder på at utbrotet er forårsaka av den britiske varianten av viruset. Det er ein samanhang mellom utbrotet i Ulvik og smittetilfelle i Voss og mogleg samanheng i Kvam.

Voss herad melder om tre nye positive Coronavirus-prøvar søndag føremiddag. 

Det vart stadfesta tre nye smitta med Corona-virus i Voss herad torsdag kveld. Alle dei tre har lette eller ingen symptom.

Voss herad er bygd for sterke opplevingar og skodd for krisehandtering. Men ikkje minst er Voss herad bygd for alle. Her er rådmannen si helsing til alle tilsette i Voss herad.

Voss herad følgjer dei nasjonale reglane og anbefalingane - òg for alkoholservering til mat.

3.januar førte nasjonale koronatiltak til at ungdomsskulane i Voss herad gjekk frå gult til raudt smittevernsnivå. Frå onsdag 20.januar vert smittevernsnivået sett til gult. 

18. JANUAR: Regjeringa tilrår framleis heimekontor for alle som har moglegheit til dette. Voss herad følgjer denne tilrådinga, som gjeld inntil vidare. Det vert opp til einingsleiarane å avgjera kven som ikkje kan jobba frå heimekontor.

9. JANUAR: Laurdag ettermiddag vart det stadfesta eitt nytt smittetilfelle på Voss. Vedkomande er elev ved Voss gymnas, og har kome attende etter å ha besøkt familie på Austlandet.

5. JANUAR: Det er registrert eitt nytt smittetilfelle i Voss herad. Vedkomande som har testa positivt sit i innreisekarantene etter å kome attende til Voss frå heimlandet sitt.

I dag, søndag 3. januar er det kome nye reglar, råd og tilrådingar frå regjeringa for å hindra spreiing av koronasmitte. Regjeringa skil mellom reglar nedfelt i forskrift, og tilrådingar. Voss herad har sidan pandemien kom i mars fylgt alle tilrådingar som er kome, sjølvsagt i tillegg til reglane. Dette held me fast ved. Dei nye tiltaka gjeld i første omgang til og med søndag 17. januar.

24. DESEMBER: Det er meldt om eitt nytt tilfelle av korona på Voss. Vedkomande som har testa positivt kom attende til Voss etter eit besøk i heimlandet. Vedkomande har vore i innreisekarantene sidan vedkomande kom til Voss denne veka. Dette er det første smittetilfellet som er registrert sidan 27. november.

Informasjon om status og framdrift vaksinering vert oppdatert fortløpande

Viktig informasjon: Frå og med veke 25 vil vaksinasjon verte gjennomført i Voss Idrettshall

14.06.2021: FHI melder på ny endring i anbefalt doseintervall. Gjeldande anbefaling per 14.06. 2021 er 12 veker mellom dose 1 og dose 2 med vaksina. 

30. NOVEMBER: I løpet av heile sist veke vart det meldt om to nye smittetilfelle i Voss herad. Det siste kom fredag kveld. Den smitta er i familiemedlem til tidlegare smitta, har vore i karantene og har ingen ytterlegare nærkontaktar. 

23. NOVEMBER: Voss herad har fått melding om eitt nytt smittetilfelle. Voss herad har spora smitta, og vedkomande har ingen andre nærkontaktar enn hustandsmedlemar.

22. NOVEMBER: Ungdomstrinnet ved Granvin barne-og ungdomsskule er stengt grunna koronasmitte. To elevar er smitta, og 23 elevar og ni lærarar er sett i karantene.

20. NOVEMBER: Det er meldt om to nye smittetilfelle. Begge var i karantene som nærkontaktar, og smitta er spora attende til smitta som førte til at to legekontor vart stengde for ei veke sidan.

Det er heilt avgjerande at alle som er i karantene, respekterer reglane. Kort fortalt er det at du skal vera heime, ikkje ha besøk, ikkje gå på besøk og ikkje vera i lag med andre.

Voss herad får ein del telefonar frå foreldre som har spørsmål kring kvifor dei ikkje er kontakta i samband med smittesporing av tilfella på Voss ungdomsskule. Det er to kjelder til informasjon som kan hjelpa smittesporingsteamet:

19. NOVEMBER: Torsdag kveld vart det registrert ytterlegare to nye smittetilfelle i Voss herad, noko som gjer at det til saman er tre nye tilfelle i løpet av torsdag 19. november. Det eine tilfellet gjer at ytterlegare ei klasse ved Voss ungdomsskule må i karantene. 

19. NOVEMBER: Voss herad har fått melding om eitt nytt smittetilfelle torsdag 19. november, og driv smittesporing. Voss herad har også fått melding om at Vossamed legesenter opnar att måndag 23. november, etter å ha vore stengt grunna koronasmitte sidan fredag 13. november.

19. NOVEMBER: Voss ungdomsskule vert stengt frå og med torsdag 19. november og til og med onsdag 25. november. Årsaka er at det er smitta elevar i tre klassar, på alle dei tre årstrinna. Dette fører til at mange elevar og tilsette vert sett i karantene, og skulen vil derfor ha digital heimeundervisning fram til og med onsdag 25. november.

18. NOVEMBER: Voss herad har fått melding om seks nye koronatilfelle onsdag 18. november. Tre klassar ved Voss ungdomsskule vert sett i karantene.

18. NOVEMBER: Voss herad har sidan utbrotet i mars halde seg til dei nasjonale råd og retningsliner for smittevern. Grunna mange nærkontaktar i samband med smitte sist veke, vart det innført tre lokale tiltak, som gjeld til og med måndag 23. november.

17. NOVEMBER: Nok eit smittetilfelle vart meldt inn til Voss herad tysdag kveld. Det gjer at totalt vart det stadfesta fem nye smittetilfelle i løpet av tysdag 17. november. Voss herad kjenner smittevegen for alle, og fylgjer opp med å kontakta og testa nærkontaktar.

17. NOVEMBER: I løpet av dagen er det meldt om ytterlegare to stadfesta koronasmitta i Voss herad, noko som gjer at det til saman er meldt om fire nye smittetilfelle i dag. Det eine smittetilfellet var i karantene, og har ingen nærkontaktar. Voss herad jobbar med smittesporing på dei andre. 

17. NOVEMBER: Det er meldt om to nye smittetilfelle i Voss herad. Begge tilfella er spora til eitt av dei to legekontora. Det er framleis stor aktivitet på testsenteret. Voss herad vidarefører alle tiltak utover nasjonale råd og retningsliner, som vart innført fredag til å gjelda til og med måndag 23. november.

Voss herad har fått melding om fire nye tilfelle av covid-19. Tre av desse knyttar seg til legekontora, det fjerde gjer ikkje det. Voss herad jobbar med smittesporing, og vil i også dag testa eit stort tal nærkontaktar også etter smittesporinga søndag. Svar er venta i løpet av dei komande dagane.

15. NOVEMBER: Det er stadfesta tre nye smittetilfelle. Det fører til mange nærkontaktar, og alle som har vore innom Vossamed legesenter måndag, tysdag eller onsdag sist veke, må gå i karantene fram til måndag ettermiddag medan smittesporinga pågår. Alle definerte nærkontaktar vert kontakta av Voss herad i løpet av dagen i dag og i morgon.

Det er meldt om til saman tre nye smittetilfelle så langt laurdag 14. november, Rogne barnehage vert stengd neste veke grunna eitt av tilfella.

14. november: Voss herad har fått melding om eitt positivt prøvesvar. Vedkomande er definert som nærkontakt til eitt av dei to legekontora som er stengde.

Vossamed og Dr. Sæthre sine legekontor er stengt grunna koronasmitte. Dei pasientane som er definert som nærkontakt er eller vil verta kontakta i løpet av dagen i dag eller i morgon.

Voss herad går ut med namn på legekontora etter samtykke frå begge kontora, og håpar at dette reduserer eventuell uro hjå innbyggjarane, og motvirka spekulasjonar.  

12. NOVEMBER: Voss herad har fått melding om fire nye smittetilfelle av covid-19. Eitt av desse vart meldt til heradet onsdag kveld, dei tre andre torsdag.

Det hender det er skilnad på kor mange registrerte smittetilfelle Voss herad melder om, og kor mange som vert meldt i oversikta MSIS frå Folkehelseinstituttet. Det kan skuldast fleire ting.

Det er stadfesta eitt nytt smittetilfelle på Voss. Vedkomande er i isolasjon, nærkontaktane er i karantene

Her er siste nytt om korona, repetisjon av smittevernråd og oppmoding om å ta vare på kvarandre. 

Det vart stadfesta to nye tilfelle av korona i Voss herad søndag 8. november. Begge desse er utanlandske arbeidarar, som var i karantene. Etter at testresultatet var klart, er begge overført til isolasjon.

6. november: Det er stadfesta nok eitt tilfelle av korona i Voss herad. Dette personen er også nærkontakt av vedkomande som vart stadfesta smitta tidleg denne veka. 

Det var tysdag 3. november stadfesta nok eit smittetilfelle i Voss herad. Vedkomande har milde symptom, og er i isolasjon. Dette tilfellet er nærkontakt til vedkomande som vart stadfesta smitta måndag.

Voss herad jobbar no me smittesporing.

Det er stadfesta eitt nytt tilfelle av korona på Voss. Vedkomande er truleg smitta i Bergen, og er i isolasjon med milde symptom. Voss herad jobbar med smittesporing.

Voss herad tilrår bruk av munnbind på alle kollektivreiser mellom Voss og Bergen. Dette gjeld i situasjonar der det ikkje er mogleg å halda ein meter avstand. Voss herad tilrår også bruk av heimekontor, der det er mogleg, for innbyggjarar med arbeidsplass i Bergen, og for dei som pendlar mellom Bergen og Voss.

Det er stadfesta to nye smittetilfelle i Voss herad. Talet på registrerte smitta sidan utbrotet i mars er 54, 28 av desse er registrerte frå august.