Voss Herad

Samlesider om koronavirus

Voss herad oppdaterer fortløpande med informasjon om covid-19, koronavirus. Les oppdatert informasjon her.

Informasjon om vaksine: Oppdatert informasjon om koronavaksine i Voss herad

Information about covid-19, corona, in different languages: Lenke til FHI sin informasjonsside om koronavirus på fleire språk

Om stengde skular og barnehagar

Om stengde skular og barnehagar

Voss herad har eit omsorgstilbod for barnehageborn og elevar frå 1.-7. trinn med foreldre som har eit arbeid som kjem inn under kriteria for «kritiske samfunnsfunksjonar». Det er også eit tilbod for born og elevar med særlege omsorgsbehov.

Dette gjeld i perioden barnehagane og skulane er stengt som ei fylgje av nasjonale føringar.

Helsedirektoratet gjev føringar på at leiarar i barnehager og rektorar i barneskular skal gje omsorgstilbod til born av foreldre som arbeider i helse- og omsorgstjenesta, transportsektoren eller innan andre kritiske samfunnsfunksjonar. Føremålet er å kunna oppretthalda verksemda i helse- og omsorgstjenester og andre kritiske samfunnsfunksjonar, samt å unngå at personar i risikogrupper vert nytta som barnevakt.

Den enkelte sin rett til eit omsorgstilbod, blir handtert på den enkelte skule og barnehage.  Tilbodet vert i fyrste omgang gjeve i barnet sin barnehage eller skule. Tilbodet gjeld frå og med fredag 13. mars. Det er planleggingsdag i skule og barnehage måndag 16. mars. Denne dagen er barnehage og skule stengt for alle.

Rett til plass i omsorgstilbud

Foreldre som kvalifiserar til eit omsorgstilbod på grunn av arbeidet sitt med samfunnskritiske funksjonar, kan levera barn i barnehage og skule. Retten gjeld foreldre der begge har eit arbeid som har ein samfunnskritisk funksjon eller der ein eineforsørgar har eit slikt arbeid. 

Om omsorgstilbodet

Barnehage: Omsorgstilbodet skal føregå innanfor barnehagen si ordinære opningstid.

Skule: Omsorgstilbodet for småtrinnet skal føregå innanfor skulen og SFO si ordinære opningstid. Dette betyr at elevar som ikkje har plass på SFO, heller ikkje får plass i omsorgstilbodet i SFO si opningstid. Elevane får det same opplæringstilbodet som elevene som får undervisning i heimen. 

Born med særlege omsorgsbehov

Det er i første omgang føresette som må vurdera bruk av tilbodet opp mot barnet og eleven sitt omsorgsbehov. 

Barnehage: Barnehagar skal tilby omsorgstilbod for born med særskilte behov. Dette kan gjelde born med vedtak etter §19 g og born med nedsett funksjonsevne.

Skule: Skulane skal tilby eit omsorgstilbod for elevar med nedsett funksjonsevne i dei tilfella der føresette har behov for det. Det skal gjevast eit tilbod i skulen og i SFO si opningstid for elevar i 1.-7. årssteg. For elevar i 8.-10 årssteg skal det gjevast eit omsorgstilbod i skulen si opningstid, dersom ikkje anna er bestemt.