Voss Herad

Krigen i Ukraina

Voss herad riggar seg for å busetja mange flyktningar, som fylgje av krigen i Ukraina.

Her finn du informasjon om kva Voss herad gjer, og korleis du kan hjelpa: 

Kva gjer me i Voss herad?   

 

Innspel ordførar

I desse dagar er det to parallelle prosjekt på gang i Voss herad der grunnmuren for det heile er lokalt initiativ og samarbeid. På Evanger vert sentrumområdet no forma slik innbyggjarane på Evanger vil ha det, og på Prestegardslandet er straks Voss aktivitetspark ferdig.

      

I denne teksten finn de svaret mitt på eit grunngjeve spørsmål i heradsstyret. Spørsmålet handlar om Voss herad sine reglar for å gje uløna permisjon i samband med lembing. Eit viktig spørsmål for Voss herad, både fordi me er ei stor landbruksbygd, men òg viktig fordi me vil levera gode tenester. Spørsmålet vart stilt av Hilde Lussand Selheim og Anita Jordalen.

Eit av slagorda for Voss herad er «Voss-bygd for alle». Ein måte å oppnå dette på er gjennom universell utforming. Universell utforming av bygg eller offentlege rom handlar om å legga til rette for tilgjenge for alle. Det skorta på slik utforming mange plassar, men steg for steg går me i rett retning, slik som på Tinghusplassen.

I snart to veker har me i Voss herad levd med ekstra strenge koronatiltak. Grunngjevinga har vore usikkerheit knytt til den krevjande situasjonen i Ulvik herad og nokre tilfelle i Voss herad med kopling til Ulvik som førte til ein uoversiktleg situasjon hjå oss.

I dette innspelet finn de utdrag frå innlegget eg hadde i møtet med statsminister Erna Solberg onsdag 10.februar om ny veg og bane mellom Voss og Bergen.

Nok ein gong opplever me strenge tiltak i samband med koronapandemien. Regjeringa har definert tre kommunar  som Ring 1 kommunar som har fått dei strengaste tiltaka, medan nabokommunar til kommunar med pågåande utbrot er blitt definerte som Ring 2 kommunar, slik Voss herad er.