Kontakt med heradstyrerepresentantane og andre folkevalde

Du finn namn og e-postadresser til alle som sit i heradsstyret, i eit utval eller eit råd ved å gå på møteplan og deretter trykke på aktuelt utval. 

Om du ønskjer eit excel-ark med e-postadressene til representantane får du det ved å kontakta Politisk sekretariat, politisk.voss@voss.herad.no

Politisk sekretariat vidareformidlar brev og notat til politiske organ ved å leggja dei til referatlista i neste møte i utvalet/ heradsstyret der innkalling ikkje er sendt ut.