Voss Herad

Samlesider om koronavirus

Voss herad oppdaterer fortløpande med informasjon om covid-19, koronavirus. Les oppdatert informasjon her.

Information about covid-19, corona, in different languages: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/generell-informasjon-koronavirus-pa-flere-sprak/

Avgrensing på legetimar ved luftvegssymptom

Avgrensing på legetimar ved luftvegssymptom

Som tiltak for hindra spreiing av smitte, er det innført avgrensingar i høve legetimar for dei med symptom på luftvegsinfeksjonar.

Med auka forekomst av corona-smitte i befolkninga auker risikoen for at ein luftvegsinfeksjon kan vera forårsaka av viruset. Dersom helsepersonell kjem i nærkontakt med ein pasient som er smitta av corona utan å veta det, og viruset seinare vert påvist hjå denne pasienten, vil helsepersonellet verte sett i karantene. Dette kan i verste fall føra til at legetenesta i kommunen vert lamma. Derfor vert det sett i verk spesielle tiltak for personar med luftvegssymptom.

Kommunen har alt oppmoda alle med luftvegssymptom som har behov for legevurdering om å ringja eller avtala videokonsultasjon hos legen framfor å møta opp på legekontoret. Ikkje alle legekontora kan tilby videokonsultasjoner per i dag, men det vert jobba med å få dette på plass.

Kommunen har også oppretta eit eige telefonnummer, 900 89 662, der pasientar som har spørsmål om mogleg corona-smitte kan ringja. Sjukepleiarane som betener telefonen vil også kunne avklara om det er grunn til å testa for corona eller ikkje, då støtta på nasjonale råd frå Folkehelseinstituttet, og ved tvil også kommuneoverlegen.

Testing for corona føregår no i eigne kommunale lokale, og ikkje på legekontora eller legevakt.

Det skal heilt spesielle symptom til for at ein person med luftvegsinfeksjon må ha tilsyn av lege, då primært for å ta stilling til antibiotikabruk eller innlegging på sjukehus. I hovudsak vil symptoma då vera høg feber, hoste med tung pust og betydeleg redusert allmenntilstand. Mykje kan avklarast via video eller per telefon. 

I tilfelle der det er behov for fysisk legeundersøking vil Voss herad dei næraste dagane oppretta eit eige tilbod knytt til testsenteret. Meir informasjon kjem etterkvart.

 

Eystein J. Hauge

Kommuneoverlege