Voss Herad

Samlesider om koronavirus

Voss herad oppdaterer fortløpande med informasjon om covid-19, koronavirus. Les oppdatert informasjon her.

Information about covid-19, corona, in different languages: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/generell-informasjon-koronavirus-pa-flere-sprak/

Ergoterapeut

Ergoterapeut

Du kan ta kontakt med ein ergoterapeut dersom du på grunn av sjukdom, skade eller annan funksjonsnedsetting har utfordringar i forhold til daglege gjeremål. 

Kven kan få tilbodet? 

Barn, vaksne og eldre som på grunn av sjukdom, skade eller annan funksjonsnedsetting har utfordringar i forhold til daglege gjeremål kan ta kontakt med ergoterapeut  

Kva kan du få hjelp til? 

 • Observasjon, undersøking og vurdering  
 • Kartlegging av funksjon og råd om å tilpasse aktivitetar og arbeidsvanar  
 • Råd og rettleiing for å betre eller bevara funksjon og førebyggja sjukdom og skade 
 • Tilrettelegging av dei fysiske omgjevnadane heime, i barnehagen, på skulen eller arbeidsplassen 
 • Trening med sikte på at du skal klare viktige daglege funksjonar  
 • Utprøving, hjelp til søknad om og opptrening i bruk av tekniske hjelpemiddel 
 • Råd og rettleiing til pårørande/foreldre og andre samarbeidsgrupper  
 • Gruppetrening 
 • Individuell behandling  
 • Vere med på å setje realistiske mål for habilitering/rehabilitering  
 • Vera med å utarbeide Individuell plan 
 • Oppfølging etter utskriving frå institusjon/sjukehus 
 • Førebyggjande tiltak i skule/barnehage 
 • Kvardagsrehabilitering 

Slik søkjer du 

Du kan ringje til ergoterapeutane 

Søknadsfristar 

Det er ingen søknadsfrist, du søkjer ved behov 

Prisar 

Tenesta er gratis 

Kontakt

Avdeling for førebygging og rehabilitering

Hagahaugvegen 30
5705 Voss

Telefon: 56 52 25 00