Voss Herad

Samlesider om koronavirus

Voss herad oppdaterer fortløpande med informasjon om covid-19, koronavirus. Les oppdatert informasjon her.

Information about covid-19, corona, in different languages: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/generell-informasjon-koronavirus-pa-flere-sprak/

Førebyggande heimebesøk

Førebyggande heimebesøk

Er du over 80 år og ikkje mottek pleie- og omsorgstenester frå kommunen vil du få brev om førebyggande heimebesøk. Fokuset er å styrkja trivsel, tryggleik og helse, samt førebygga helseskadar.  

Tilbodet er frivillig.   

Kven kan få tilbodet? 

Alle eldre over 80 år som ikkje allereie mottek pleie- og omsorgstjenester frå kommunen.  

Kva kan du få hjelp til? 

  • Informasjon om tenester og tilbod som finst i kommunen, både i offentleg og frivillig regi. 
  • Me vil snakka om fysisk aktivitet, ernæring, fysisk, psykisk og sosial helse. 
  • Me vil også ta for oss sikkerheit i heimen, både når det gjeld brann, tilrettelegging og tilkomst til bustaden. 
  • Me vil ha fokus på å fremja motivasjon og bruk av eigne krefter for eit best mogeleg liv, og vera med på å motivera til eventuelt endra vanar. 

Slik søkjer du 

Du treng ikkje søkje. Kommunen tek kontakt med deg. 

Søknadsfristar 

Det er ingen søknadsfrist.  

Prisar 

Det er inga eigenbetaling 

Kva skjer videre? 

Pleie- og omsorgstenesten tek kontakt med deg.  

 

Kontakt

Tildelingskontoret
E-post

v/ Voss sjukeheim   
Sjukeheimsvegen 15  
5704 Voss  
Tlf: 56 52 13 00 / 04