Voss Herad

Samlesider om koronavirus

Voss herad oppdaterer fortløpande med informasjon om covid-19, koronavirus. Les oppdatert informasjon her.

Informasjon om vaksine: Oppdatert informasjon om koronavaksine i Voss herad

Information about covid-19, corona, in different languages: Lenke til FHI sin informasjonsside om koronavirus på fleire språk

Støttekontakt

Støttekontakt

Dersom du treng hjelp til å få ei aktiv fritid eller koma ut av eit isolert tilvære på grunn av funksjonshemming eller sosiale utfordringar kan du søkja om støttekontakt.   

Kven kan få tilbodet? 

Dersom du treng hjelp til å få ei aktiv fritid eller koma ut av eit isolert tilvære på grunn av funksjonshemming eller sosiale utfordringar kan du søkja om støttekontakt. 

Kva kan du få hjelp til? 

Tenesta kan organiserast på følgande måte: 

 • Individuell støttekontakt/treningskontakt 
 • Deltaking i aktivitetsgruppe 
 • Individuelt tilbod i samarbeid med ein frivillig organisasjon 

Kven kan søkja om tenesten: 

 • Personar med utviklingshemming, psykiske lidingar og/eller fysisk funksjonshemming 
 • Personar som er sosialt isolert og/eller treng bistand til meiningsfulle fritidsaktivitetar 
 • Det vert tatt utgangspunkt i søkjar sin totale livssituasjon, eigne interesser og behov 
 • Tenesta vert tildelt personar som ikkje sjølv har mogelegheit til å delta på fritidsaktivitetar utan assistanse 
 • Born under skulealder vil unntaksvis kunne få støttekontakttimar grunna at små born sjeldan deltek på aktivitetar utan fylgje av foreldre/føresette 

Forhold som ikkje gjev rett til tenesta: 

 • Trong for hjelp eller bistand der det vert forventa at nære familiemedlem dekkjer behova. Det kan til dømes vera foreldre/føresette, sysken, besteforeldre, samboar/ektefelle eller andre med nær relasjon til brukar
 • Ordninga vert ikkje innvilga grunna trong for avlasting hjå pårørande, til praktisk bistand eller helsehjelp 
 • Støttekontakt vert som hovudregel ikkje gitt til personar som bur i institusjon eller bemanna omsorgsbustad eller som har trong for 1:1 personalressurs 
 • Norskopplæring til flyktningar/innvandrarar 
 • Trong for fylgje til offentlege kontor og lege 
 • Trong for transport/fylgje til fritidsaktivitetar dersom personen kan delta på aktiviteten utan assistanse

Tenestemottakar sitt ansvar: 

 • Syte for nødvendig utstyr 
 • Halde avtalar og sei frå om ein ikkje kan møta til avtalen 
 • Oppdragstakar skal ikkje utsettast for trakassering eller anna utilbørleg åtferd jfr. Arbeidsmiljølova § 4-3

Pris:  

 • Tenesta dekker ikkje utgifter til aktivitetar 
 • Det er ingen eigenbetaling på støttekontakt 

Støttekontakttenesta


Lover og reglar 

Dette er ei lovpålagd teneste.

Sjå helse- og omsorgstjenesteloven §3-2, fyrste ledd nr.6 bokstav b. 

Pasientrettigheitsloven  

Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)  

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester (Helse- og omsorgstjenesteloven)  

Kontakt

Støttekontakttenesta
E-post

Uttrågata 9
5700 Voss

Telefon: 480 14 573

Sommarferie

Tjenesten er stengt i uke 28, 29, og 30.

Opningstid telefon: 

Måndag, tysdag og torsdag 09:00 - 12:00 

Støttekontaktkoordinator:

Elizabeth Bell

Karianne Meling Seim