Voss herad

Koordinerande eining

 

Koordinerande eining

Me er eit kontaktpunkt for samarbeid mellom kommune- og spesialisthelsetenesta. Me syter for at tenestene dine vert sett i samanheng, og at det er kontinuitet i dei ulike tiltaka du tek i mot.

 

Individuell plan

Barnekoordinator (informasjon vil kome)

 

Ope kvardagar kl. 09:00 - 15:00

Telefon: 56 52 13 00 / 04
E-post: forvaltningskontor@voss.herad.no
Voss tinghus
Uttrågata 9

Postadresse:
Forvaltningskontoret v/Voss sjukeheim
Sjukehusvegen 15
5704 Voss