Voss Herad

Samlesider om koronavirus

Voss herad oppdaterer fortløpande med informasjon om covid-19, koronavirus. Les oppdatert informasjon her.

Informasjon om vaksine: Oppdatert informasjon om koronavaksine i Voss herad

Information about covid-19, corona, in different languages: Lenke til FHI sin informasjonsside om koronavirus på fleire språk

 

TLF TESTING OG VAKSINE: 900 89 662 man-fre kl 0900-1200.
 

Voss interkommunale legevakt

Voss interkommunale legevakt

Legevakta si oppgåve er å gje deg hjelp med helseproblem som må behandlast så raskt at fastlegen ikkje kan nyttast eller du oppheld deg i kommunen og treng legehjelp og ikkje har fastlege her.

Voss interkommunale legevakt omfattar kommunane:

Voss, Vaksdal, Ulvik, Eidfjord mellom kl. 16.00 - 08.00.

Kvam, mellom kl. 23:00 -08:00.

Opningstider legevakta

Medisinsk naudmeldeteneste og open legevaktstelefon er bemanna med sjukepleiar 24 timer i døgnet, alle dagar. Lege har vakt kl. 16.00 - 08.00 på kvardagar og heile døgnet i helger og heilagdagar.

Kontakt alltid fastlegen i kontortida kvardagar kl. 08.00 - 16.00, med mindre du oppheld deg i kommunen og treng legehjelp og ikkje har fastlege her.

Korleis kontakte legevakta?

Du må ringje oss før du kjem, slik at me kan tildele deg ein time. På den måten kan me vera førebudd og vurdera kor raskt du treng hjelp. Kanskje kan me også løyse problemet ditt, eller gi deg råd, på telefon eller video.

Når du ringjer, ber me om at du oppgir fullt namn og personnummer slik at me får registrert deg.

Ta med deg

Me har ikkje tilgang til dine journalar frå andre stader. Difor er det nyttig at du tek med deg:

  • Fullt namn og fødsel- og personnummer
  • Oversikt over faste medisinar
  • Namn på fastlege/legesenter
  • Legitimasjon (må framvisast v/sjukemeldingar og resept på vanedannande medisinar)
  • Andre relevante papir som angår di helse.

Ventetid på legevakta

Pasientar vert prioritert etter medisinsk alvorlegheitsgrad. Difor kan du oppleva at pasientar som har venta kortare tid enn deg kan kome raskare til behandling.

Reseptar

Voss interkommunale legevakt skriv berre ut reseptar på medisinar som gjeld den akutte behandlinga. Desse må hentast i apotekas opningstid. Når apoteket er stengd får du med deg startdosen frå legevakta. Faste medisinar må du få resept på hos fastlegen.

Reglar for sjukemelding

Legevakta sjukemelder kun for ein kort periode. Eventuell forlenging og anna oppfølging er det normalt fastlegen som står for.

Betaling

Du betalar ein eigenandel for legekonsultasjon. I tillegg må du betala for eventuelt forbruksmateriell og medisinar. Du kan velje om du vil betale kontant, med bankkort eller få faktura.

Lover og reglar 

Helse- og omsorgstenestelova 

Pasient- og brukerrettighetslova 

Fastlegeforskriften 

Forskrift om pasient- og brukerrettigheter i fastlegeordningen 

Akuttmedisinforskriften 

Forskrift om øyeblikkelig hjelp døgntilbud 

Kontakt

Legevakta

Sjukehusvegen 16 
5700 Voss 
Tlf: 116 117 (56530430) 

Opningstid i legevaktlokale: 

Kvardag kl.16.00 - 08.00 
Heile døgnet i helg og heilagdagar.
Kvardag dagtid: Fastlegekontor