Voss Herad

Samlesider om koronavirus

Voss herad oppdaterer fortløpande med informasjon om covid-19, koronavirus. Les oppdatert informasjon her.

Informasjon om vaksine: Oppdatert informasjon om koronavaksine i Voss herad

Information about covid-19, corona, in different languages: Lenke til FHI sin informasjonsside om koronavirus på fleire språk

Brukarstyrt personleg assistanse (BPA)

Brukarstyrt personleg assistanse (BPA)

Brukarstyrt personleg assistanse (BPA) er ein alternativ måte å organisera praktisk bistand/opplæring og heimetenester på. Tenesta er for deg som grunna nedsett funksjonsevne er heilt eller delvis avhengig av praktisk og/eller personleg hjelp for å meistre dine daglege gjeremål, både i og utanfor heimen. 

Kven kan få tilbodet? 

  • Personar under 67 år som er tildelt meir enn 25 timar praktisk hjelp per veke.
  • Foreldre som har born med store funksjonsnedsettingar og som er tildelt meir enn 25 timar per veke.
  • Felles er at personane må ha eit langvarig tenestebehov utover 2 år
  • Når det er føremålstenleg å samordna tenester.

Tenesta føreset at tenestemottakar, eller deira pårørande/verje, kan delta aktivt i organisering, administrering og planlegging av oppgåver. Kommunen eller privat aktør kan også vera arbeidsgjevar.  

Kva kan du få hjelp til? 

 Å organisera praktisk bistand/opplæring og heimesjukepleie på. 

Kriteria og vilkår:

Personen som får tildelt tenesta må vera i stand til å ta arbeidsleiarrolla eller ha ein nærståande person som kan vera arbeidsleiar.  

Søknadsprosessen

 

Desse leverandørane har Voss herad avtale med: 

1.       Uloba – Independent Living Norge https://www.uloba.no/bpa/

2.       Prima Assistanse https://prima-assistanse.no/

3.       Hav https://havas.no/

4.       AssisterMeg https://www.assistermeg.no/nb

5.       Stendi https://stendi.no/

6.       Abcent https://abcent.no/

7.       JAG Assistanse https://jagassistanse.no/

8.       Mio BPA  https://mio.no/bpa/

9.       Unicare BAB https://unicare.no/

10.   Human Care https://www.humananorge.no/ 

11.   Olivia Assistanse https://www.oliviaassistanse.no/nb

12.   Helsearbeiderne 

13.   Tutela https://www.tutela.no/

14.   Assent https://assent.no/

15.   Abri Dialogue https://abridialogue.no/

Lover og reglar 

Dette er ei lovpålagd teneste etter helse- og omsorgstjenesteloven. Sjå blant anna 

Kontakt

Tildelingskontoret
E-post

Besøksadresse: 

Tildelingskontoret
v/ Hagahaugen rehabiliteringssenter
Hagahaugvegen 30
5705 Voss

Telefon:

56 52 13 00 / 04  

 

Postadresse: 

Tildelingskontoret
v/ Voss sjukeheim
Sjukehusvegen 15
5704 Voss