Voss Herad

Samlesider om koronavirus

Voss herad oppdaterer fortløpande med informasjon om covid-19, koronavirus. Les oppdatert informasjon her.

Informasjon om vaksine: Oppdatert informasjon om koronavaksine i Voss herad

Information about covid-19, corona, in different languages: Lenke til FHI sin informasjonsside om koronavirus på fleire språk

Omsorgsstønad

Omsorgsstønad

Omsorgsytar- familiemedlem eller andre nærståande med særleg tyngande omsorgsarbeid – kan søkja om omsorgsstønad. Omsorgsstønad skal gje ein viss kompensasjon til personar som har særleg tyngjande omsorgsarbeid og stimulera dei til å yte ein innsats. Kommunen avgjer om omsorgsløn skal gjevast og kva nivå løna skal ligge på.   

Kven kan få tilbodet? 

Omsorgsytar, familiemedlemer eller andre nærståande med særleg tyngjande omsorgsarbeid kan søkja om omsorgsstønad. 

Ein må ha eit særleg tyngjande omsorgsarbeid. Kommunen føretek ei kartlegging og vil etter ei fagleg og heilheitleg vurdering avgjera saka. Moment som kan takast med i vurderinga: 

  • Om det er søkt om hjelpestønad frå NAV 

  • Om ein arbeidar mange timar pr. månad med omsorgsarbeid 

  • Om omsorgsarbeidet er meir fysisk og psykisk belastande enn vanleg 

  • Om omsorgsarbeidet inneberer mykje nattevåk eller avbrot i nattesøvn 

  • Om omsorgsarbeidet fører til sosial isolasjon og mangel på fritid 

  • Om omsorgsarbeidet fører tap av inntekt

Kva kan du få hjelp til? 

Økonomisk ytelse. 

Søknadsprosessen

Lover 

Retningslinjer 

Kontakt

Tildelingskontoret
E-post

Besøksadresse: 

Tildelingskontoret
v/ Hagahaugen rehabiliteringssenter
Hagahaugvegen 30
5705 Voss

Telefon:

56 52 13 00 / 04  

 

Postadresse: 

Tildelingskontoret
v/ Voss sjukeheim
Sjukehusvegen 15
5704 Voss