Voss Herad

Samlesider om koronavirus

Voss herad oppdaterer fortløpande med informasjon om covid-19, koronavirus. Les oppdatert informasjon her.

Informasjon om vaksine: Oppdatert informasjon om koronavaksine i Voss herad

Information about covid-19, corona, in different languages: Lenke til FHI sin informasjonsside om koronavirus på fleire språk

Tekniske og velferdsteknologiske hjelpemiddel

Tekniske og velferdsteknologiske hjelpemiddel

Hensikta med velferdsteknologi vil fyrst og fremst vera at den einskilde innbyggjar meistrar og opplever at det er trygt å bu i eigen heim også ved endring i funksjonsnivå. 

Velferdsteknologi omfattar utstyr som vert brukt for å gjera deg trygg og sjølvhjelpen i eigen heim trass nedsett funksjonsevne. 

Kven kan få tilbodet? 

For tildelinga av velferdsteknologiske løysingar, vil det verta vurdert om du kan ha nytte av teknologi for auka tryggleik og sjølvstende i kvardagen. Det vil også verta vurdert om det er indikasjonar på at du kan kome i ein situasjon som gjer at du må ha rask bistand og ikkje sjølv kan tilkalla naudsynt hjelp. Velferdsteknologiske løysingar vert tildelt personar med ulik grad av funksjonssvikt, fysisk og/eller kognitivt.   

Kva kan du få hjelp til? 

Velferdsteknologi omfattar utstyr som vert brukt for å gjera deg trygg og sjølvhjelpen i eigen heim trass nedsett funksjonsevne, døme på utstyr kan vera elektronisk medisineringsstøtte, tryggleiksalarm og GPS. Velferdsteknologi kan også nyttast for å avlasta pårørande. 

Søknadsprosessen