Voss Herad

Samlesider om koronavirus

Voss herad oppdaterer fortløpande med informasjon om covid-19, koronavirus. Les oppdatert informasjon her.

Informasjon om vaksine: Oppdatert informasjon om koronavaksine i Voss herad

Information about covid-19, corona, in different languages: Lenke til FHI sin informasjonsside om koronavirus på fleire språk

Langtidsopphald i institusjon

Langtidsopphald i institusjon

Langtidsopphald i sjukeheim kan verta innvilga når alt anna er nøye utprøvd og brukaren sin helsetilstand og trong for helse- og omsorgstenester gjer at det ikkje er sannsynleg at vedkomande  flyttar heim eller får tilbod om lågare grad av helse- og omsorgstenester. 

Kven kan få tilbodet? 

Langtidsopphald i sjukeheim kan verta innvilga når alt anna er nøye utprøvd og brukaren sin helsetilstand og trong for helse- og omsorgstenester gjer at det ikkje er sannsynleg at vedkomande  flyttar heim eller får tilbod om lågare grad av helse- og omsorgstenester.    

Kva kan du få hjelp til? 

Heildøgns pleie og omsorg 

Kriteria og vilkår

For tildeling av langtidsplass i sjukeheim er det føresetnader: 

  • Alle andre alternative tenester er vorte vurdert og/eller prøvd     
  • Brukar med somatisk helsesvikt og/eller demensdiagnose som har trong for omfattande medisinsk behandling som ikkje kan ytast i heimen.  
  • Brukar med omfattande døgnkontinuerleg trong for pleie og omsorg, som ikkje kan verta oppfylt i eigen heim eller annan tilpassa bustad.    
  • Brukar som er varig ute av stand til å ivareta eiga helse og å meistra dagleglivet sine gjeremål på grunn av mentalt eller fysisk funksjonstap. 

Søknadsprosessen

Lover og reglar 

Kontakt

Sjukeheimane

Voss sjukeheim

Sjukehusvegen 15
5704 Voss
Tlf: 56 52 15 00

Vetleflaten omsorgssenter

Hardangervegen 49
5705 Voss
Tlf: 56 53 12 00

Vossestrand omsorgstun

Oppheimsvegen 35
5713 Vossestrand
Tlf: 56 52 90 60

Granvin sjukeheim

Eidesvegen 24
5736 Granvin
Tlf: 56 52 41 40

Rehabiliteringsavdelinga 

Hagahaugvegen 30
5705 Voss
Tlf: 56 52 25 00