Voss Herad

Samlesider om koronavirus

Voss herad oppdaterer fortløpande med informasjon om covid-19, koronavirus. Les oppdatert informasjon her.

Informasjon om vaksine: Oppdatert informasjon om koronavaksine i Voss herad

Information about covid-19, corona, in different languages: Lenke til FHI sin informasjonsside om koronavirus på fleire språk

Bufellesskap for menneske med nedsett funksjonsevne

Bufellesskap for menneske med nedsett funksjonsevne

Bufellesskap for menneske med nedsett funksjonsevne gjev eit heildøgns omsorgstilbod for vaksne. Me tilbyr tenester til menneske som av ulike grunnar har behov for bistand som følge av nedsett funksjonsevne.

Kven kan få tilbodet? 

Vaksne menneska med nedsett funksjonsevne kan søkja om å få tenesten. 

Kva kan du få hjelp til? 

Tenestene omfatter helsehjelp i heimen, praktisk bistand og opplæring til dei som har særlig hjelpebehov og vert gitt etter at tildelingskontoret har fatta enkeltvedtak.

Bebuarane i boligane får tilbod om å delta på mange ulike aktivitetar i løpet av veka. Supergruppa er ei av dei faste gruppene mange deltek på. Her får ein spele instrument, synge og vera med venner.  Ein gang i månaden vert alle bebuarane invitert til Dansefoten. Her får dei ete middag saman med venner, delta på bingo og danse. Mange deltek også på Utegruppa, som organiserer ulike aktivitetar rundt om i bygda.

Videre får bebuarane tilbod om turar til skogs og fjells, konsertar, teater, kino m.m. Det er også tilpasse symje- og ridegrupper for bebuarane.

Kor mange bufellesskap/bustader har Voss herad?

Heradet har i dag tilbod om døgnkontinuerleg miljøarbeidartenester i 5 bufellesskap. Kvar leiligheit i bufellesskapa er ein private heimar der bebuarane har innflyting og medverknad over eige liv. Personalet yt både individuelle og felles tenester som blant anna miljøarbeid, praktisk bistand, opplæring og helsehjelp.

Kva koster det?

Dei som får vedtak og takkar ja inngår kontrakt med Voss herad og betaler husleige etter dei gjeldene husleigesatsane, Årleg revidering av satsane, jf statlege satsar og kommunestyrevedtak. I tillegg må ein betale for straum og evt. tele/data.

Helsehjelp i heimen og opplæring er gratis, Praktisk bistand (heimehjelp) betalast etter eigne satsar, vedteke av heradsstyret.

Søknadsprosessen

Lover og reglar

Dei som mottek tenester om bustad/bufellesskap får individuelle vedtak som beskriv kva dei skal få bistand til og kor mykje bistand dei har rett på. Vedtaka vert fatta etter Lov om pasient- og brukerettigheter, samt Lov om kommunale helse og omsorgstenester.

Kontakt

Avdeling for menneske med nedsett funksjonsevne:

Bjørgamarka fellesbustad 

Telefon: 480 14 566

Vetleflaten omsorgsbustad 1F

Telefon:  979 97 188 / 979 97 107

Lundhaugen bufellesskap

Telefon: 48014552

Skulestadtunet fellesbustad

Telefon: 952 62 034

Skulestadvegen fellesbustad

Telefon: 48014556