Voss Herad

Samlesider om koronavirus

Voss herad oppdaterer fortløpande med informasjon om covid-19, koronavirus. Les oppdatert informasjon her.

Informasjon om vaksine: Oppdatert informasjon om koronavaksine i Voss herad

Information about covid-19, corona, in different languages: Lenke til FHI sin informasjonsside om koronavirus på fleire språk

Tilskot til tilpassing av bustad

Tilskot til tilpassing av bustad

Har du nedsett funksjonsevne og behov for å tilpasse bustaden din ? Då kan du søkja om finansiering til små eller store ombyggingar og tilpassingar.

Hensikt med tilpassinga må vere å gjere bustaden egna slik at du kan bli buande heime.
Behovet for tilskot vert vurdert i si heilheit ut frå helsemessige høve og husstanden sin økonomiske situasjon på sikt.

Tilskot kan kombinerast med startlån og tilskot frå Hjelpemiddelsentralen (Nav).

Kven kan få tilskot til tilpassing

 • Husstander eller einskildpersonar som har behov for tilpassing av bustaden
 • Barnefamiliar har høg prioritet
 • Eldre som har behov for førebyggjande tilpassingstiltak

Kva kan du få tilskot til

 • Endra/betra tilkomst til bustaden
 • Tilpassing/ombygging av rom - t.d. bad der det må vere plass til rullestol
 • Arbeid/ombygging i samband med trappeheis

Du kan få tilskot til tilpassing både i eigd og leigd bustad. I leigebustad må huseigar godkjenna arbeidet som skal gjerast.

Saksgang

 1. Ta kontakt med ergoterapeut i kommunen. Dei kjem på heimebesøk for å vurdera behovet - ofte saman med ein representant frå byggavdelinga.
 2. Ved større utbetring kan det vere behov for ein arkitekt e.l., du kan då søkja om "Tilskot til utgreiing og prosjektering" frå Husbanken.
 3. Du må sjølv kontakte aktuelle entrepenørar og innhenta pristilbod. Dersom du ikkje har helse til å gjere dette arbeidet må du leiga folk til det (kommunen kan ikkje ta på seg denne oppgåva).
 4. Når du har fått inn alle pristilbod søkjer du kommunen om "Tilskot til tilpassing". Dersom du treng hjelp med utfylling kan saksbehandlar eller ergoterapeut hjelpa deg.

Søknadsskjema Tilskot til utgreiing og prosjektering

Slik søkjer du om Tilskot til tilpassing

 • Siste skattemelding
 • Dokumentasjon på inntekt/trygd/pensjon
 • Dokumentasjon på inneståande i bank på søknadstidspunkt
 • Alle pristilbod på arbeidet som skal gjerast

Kva skjer vidare

Kommunen har 3 veker svarfrist frå vi har motteke søknaden din. Ved behov kaller vi deg inn til samtale.
Ergoterapeut vil delvis følgje opp prosessen mens arbeidet pågår.
Når arbeidet er ferdig vert tilskot utbetalt mot dokumentasjon på arbeid utført.

Klage

Etter Forvaltningslova §28 har du klagerett, og fristen er 3 veker. Klage må vere skriftleg.

Regelverk og informasjon

Forskrift om tilskot til tilpassing av bustad

Retningsliner om tilskot til tilpassing av bustad

Tilpassing av bustad - finansieringsalternativ

Søkje tilskot til tilpassing av bustad ?

Kontakt

Gro Sølvberg
Saksbehandlar
E-post
Telefon 930 07 111