Voss Herad

Brukarstyrt personleg assistanse (BPA)

Brukarstyrt personleg assistanse (BPA)

KORT FORTALT

Brukarstyrt personleg assistanse (BPA) er ei teneste for deg med funksjonsnedsetting som er heilt eller delvis avhengig av praktisk og/eller personleg hjelp for å meistre dine daglege gjeremål.

Tenesta kan gis både i og utanfor heimen.

 Kven kan få BPA?

  • du som har eit langvarig tenestebehov utover 2 år
  • du som er under 67 år og har tildelt meir enn 25 timar praktisk bistand per veke
  • du som er forelder til born med store funksjonsnedsettingar og har tildelt meir enn 25 timar per veke
  • når det er føremålstenleg å samordna dine tenester

 

 

Kontakt

Koordinerande eining
Kvardagar kl. 09-15
E-post
Telefon 56 52 13 00

565 213 04

Voss tinghus
Uttrågata 9

Postadresse: Forvaltningskontoret
v/ Voss sjukeheim
Sjukehusvegen 15, 5704 Voss