Voss Herad

Krigen i Ukraina

Voss herad riggar seg for å busetja mange flyktningar, som fylgje av krigen i Ukraina.

Her finn du informasjon om kva Voss herad gjer, og korleis du kan hjelpa: 

Kva gjer me i Voss herad?   

 

Er du uroa for eit born?

Er du uroa for eit born?

Barn og unge som opplever vald og overgrep held det for seg sjølv og viser ofte lite til dei rundt seg. Årsaka kan vere at det er tabu og flaut, dei kjenner seg makteslause eller dei kan verta trua til å teia.

Eit av ti barn og unge har vore utsett for vald og overgrep. På nettsida Jeg vil vite finn både vaksne og barn kunnskap om kva vald og seksuelle overgrep er og kven du kontakta for å få hjelp.

Det kan verta opplevd som vanskeleg å prata med barn og unge om vald og overgrep. På nettsida Jeg vil vite finn du enkle tips og råd til korleis du kan prata med barn og unge om vald og overgrep. Du finn også råd og tips i handlingrettleiarar (PDF, 923 kB)utarbeidd av Voss herad.

Om du har grunn til å tru at eit barn eller ungdom er utsett for vald eller overgrep, har du plikt til å sei frå.

Kontakt hjelpeapparatet:

Akutt hjelp

Om det er akutt skal du varsla politi eller barnevern umiddelbart.

Bekymringsmelding til barnevernet:

Om du er bekymra for eit barn eller ungdom kan du melda frå til barnevernstenesta i Voss herad. Du kan melda anonymt og barnevernet har plikt til å undersøka saka.

Informasjon om bekymringsmelding finn du her og du kan søka råd hjå barnevernet.

Samtale, råd og rettleiing

Du kan ta kontakt med helsesjukepleiar, førebyggande tenester, krisesenteret eller andre i hjelpeapparatet for råd og rettleiing. Du kan og hjelpe barnet eller ungdommen til sjølv å ta kontakt med hjelpeapparatet.

Konsultasjonsteamet er eit rettleiande organ som er samansett av erfarne fagfolk frå ulike etatar i Voss herad.

Kontakt

Vald i nære relasjonar

Akutt hjelp

Politi 112 eller 02800

Legevakt 116 117

Krisesenteret 55 31 50 50

Overgrepsmottak 55 56 87 60

Barnevernet 56 52 13 10 (dagtid)

 

Samtale, råd og rettleiing

Barnevernet 56 52 13  10

Helsesjukepleiar 56 53 30 40

Familievernkontoret 46 61 91 50

Alarmtelefonen for barn og unge 116 111

VO - lina 116 006