Voss Herad

Samlesider om koronavirus

Voss herad oppdaterer fortløpande med informasjon om covid-19, koronavirus. Les oppdatert informasjon her.

Informasjon om vaksine: Oppdatert informasjon om koronavaksine i Voss herad

Information about covid-19, corona, in different languages: Lenke til FHI sin informasjonsside om koronavirus på fleire språk

Nettsider for tilsette - veileiing og kunnskap om vald

Nettsider for tilsette - veileiing og kunnskap om vald

Her finn du ein oversikt over nettsider som gjer veileiing og kunnskap til deg som jobbar med vald i nære relasjonar og seksuelle overgrep. 

For tilsette i Voss herad

Flytskjema til handlingsplan mot vald i nære relasjonar (PDF, 151 kB)

For alle

Nasjonal rettledar mot vald i nære relasjonar for helse og omsorgstjenestene www.voldsveileder.nkvts.no/

TryggEst - Bufdir sin ressursside for vern av risikoutsatte voksne

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress - forskning og rapporter

Dinutvei.no - nasjonal veiviser til hjelpetilbud, informasjon og kunnskap om vold i nære relasjoner, voldtekt og andre seksuelle overgrep. Her finner du også en spørsmål-svartjeneste hvor du som stiller spørsmål er anonym.

Hvorlite.no - politiets informasjonsside om vold i nære relasjoner

Østre Agder krisesenters oversikt over nettsider med hjelp og veiledning. 

For deg som jobber med barn og unge

Kunnskapsgrunnlag – metoder for tidlig identifisering av risiko hos barn og unge - rapport fra Helsedirektoratet.

SNAKKE er et opplæringsprogram for deg som arbeider med å snakke med barn og unge, utarbeidet av RVTS. Her kan du øve deg på å snakke med barn om vanskelige tema og trene på å avklare hvordan barnet har det. 

Jegvilvite.no - først og fremst informasjon til barn, men under fanen for voksne får du enkle tips og råd om hvordan du på best mulig måte kan snakke med barn om vanskelige ting.

Rettentil.no er utviklet av RVTS og er et oversiktsverktøy for deg som møter barn og unge som kan være utsatt for negativ sosial kontroll, tvangsekteskap eller kjønnslemlestelse. Den inneholder artikler, oppdaterte definisjoner og fenomenbeskrivelser, samt konkrete råd og refleksjonsspørsmål. Her finner du også en oversikt over viktige deler av hjelpeapparatet og referanser til aktuell faglitteratur.

Voldsforbyggende og livsmestrende opplæringsverktøy for barnehage og skole

Jegvet.no

Determittvalg.no - Lion´s Quest

Æ E MÆ - program for forebygging av vold og seksuelle overgrep, utviklet i Sortland

Ikke Greit. Bufdir sin informasjonsbrosjyre med tips og råd til ungdom 13-18 år med tips og råd til hva de kan gjøre hvis de selv eller andre blir utsatt for hatprat

RVTS informasjonsfilm for barn om overgrep mot barn

Kroppen min eier jeg, tegnefilmer på NRK Super og veiledningsmateriell fra Redd Barna

Helsesista på Snapchat har en stor følgerskare blant barn og unge. Se og lær!

Nettstedet Nora skal bidra i arbeidet mot negativ sosial kontroll. Her kan ungdom finne historier de kan kjenne seg igjen i og informasjon om rettigheter og hjelpeapparat.

For deg som jobber med eldre

Vern for eldre - informasjonsside og e-læringsprogram. Inneholder blant annet interaktiv nettressurs med oppgaver med fokus på

Hjemmeboende eldre

Video om overgrep mot eldre i institusjon

Usynlige overgrep - brosjyre om Krisesenterets tilbud for alle som møter eldre gjennom sitt arbeid

For deg som jobber med voksne mennesker med nedsatt funksjonsevne

Retningslinjer og veiledere ved seksuelle overgrep. Utarbeidet av Bufdir.

Den tause volden - Krisesentersekretariatets brosjyre om vold mot mennesker med nedsatt funksjonsevne. Kontakt Østre Ager krisesenter om du ønsker brosjyrer.

Rapport om forebygging av vold i omsorgssenter og botilbud for personer med kognitive funksjonsnedsettelser, psykiske vansker og/eller sosiale problemer. Utarbeidet av Bufdir.

For deg som jobber med minoritetsspråklige

Flyktning.net - ressursportal for flyktninger og asylsøkere

Informasjonsskriv om arbeid med negativ sosial kontroll fra regjeringen.

UDI sin informasjonsside om vold i familien/ vold i nære relasjoner

dinutvei.no har informasjon på mange språk

Tvangsekteskap og æresrelatert vold - Bufdirs informasjonsside

Brosjyrer, filmer og veiledere fra Bufdir

Brosjyre om juridiske rettigheter for mennesker som er utsatt for kriminelle handlinger - finnes også på disse språkene: arabisk, bulgarsk, engelsk, kurdisk, russisk, somalisk, thai, tyrkisk, urdu