Voss Herad

Samlesider om koronavirus

Voss herad oppdaterer fortløpande med informasjon om covid-19, koronavirus. Les oppdatert informasjon her.

Information about covid-19, corona, in different languages: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/generell-informasjon-koronavirus-pa-flere-sprak/

Kommunale avgifter og eigedomsskatt

Kommunale avgifter og eigedomsskatt

Vatn, avlaup, septikavgift, feieavgift, eigedomsskatt

Kommunale avgifter

Kommunale avgifter har forfall til betaling i tre terminar 

 1. termin:  20. mars ,  2. termin:  20. juni og 3. termin 20. oktober
 • Fyrste termin har forfall 20.03. og gjeld for perioden 01.01.-30.04.
 • Andre termin har forfall 20.06. og gjeld for perioden 01.05.-31.08.
 • Tredje termin har forfall 20.10. og gjeld for perioden 01.09.-31.12. 

Kva er inkludert i kommunale avgifter

 • Vatn : eit fast ledd ( abonnementsgebyr ) og variabel ledd ( forbruket utrekna enten etter areal eller vassmålar
 • Avløp: eit fast ledd ( abonnementsgebyr ) og variabel ledd ( forbruket utrekna enten etter areal eller vassmålar
 • Gebyr for brann- og feietilsyn: Gebyret er ein sats pr. pipeløp.  For bustadhus og fritidsbustad vert det feia kvart 2. år, og det vert gjennomført branntilsyn kvart 4. år.  
 • Septikavgift: Tøming av septiktankar for slamavskiljar er kvart 2. år for bustadhus, og kvart 4. år for fritidshus.
 • Eigedomsskatt
 • Renovasjon: vert fakturert frå  Indre Hordaland Miljøverk

Eig du eigedom i Voss herad? På Min side kan du sjå  det du vert fakturert for, samt det du har betalt.

 

Eigedomsskatt

Frå 2010 vert det skrive ut eigedomsskatt i heile kommunen. Kommunestyre har i sak 60/19 vedteke at for 2020 vert skattesatsen for bustad- og fritidseigedommar 4,0 promille utan bruk av botnfrådrag og 7 promille for næringseigedomar.

I medhald av lov om eigedomsskatt av 6. juni 1975 nr. 29 og kommunale vedtekter, vert eigedomsskattelista lagt ut til offentleg ettersyn i Servicetorget på Tinghuset i 3 veker frå 28. februar – 22. mars 2020. 

Skattebeløpet forfell i 3 ulike terminar slik

 1. termin:  20. mars ,  2. termin:  20. juni og 3. termin 20. oktober

Klagefrist for 2020 er innan 12.april.

Søknadsfrist

 • Frist for søknad om fritak etter § 7a og § 7b  i eigedomsskattelova er innan 30.11. året før.
 • Vedtekter for utlikning av eigedomsskatt : link
 • Ramme og retningslinjer : link

 

Kva kan du få hjelp til?

 • Søknad om fritak for feieavgift og septikavgift. Tenesta krev innlogging med bank id
 • Søknad om nedsetjing av eigeedomsskatt. Tenesta krev innlogging med bank id
 • Klage på eigedomsskatt? Les meir her: link

 

Kontaktinformasjon

Avdeling for kommunale krav

56 51 94 00

postmottak.okonomi@voss.herad.no

 

Lover og reglar

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1975-06-06-29?q=eigedomsskatte

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1980-02-08-2?q=panteloven

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1988-05-13-26?q=inkasso

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1989-07-14-562?q=inkasso

     https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-67?q=skattebetalings

https://www.regjeringen.no/no/tema/okonomi-og-budsjett/renter/forsinkelsesrente-/id429404/

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-06-26-86?q=tvangsful

https://www.domstol.no/no/Sivil-sak/Sakskostnader/Rettsgebyr/#oversikt-rettsgebyr