Voss Herad

Samlesider om koronavirus

Voss herad oppdaterer fortløpande med informasjon om covid-19, koronavirus. Les oppdatert informasjon her.

Informasjon om vaksine: Oppdatert informasjon om koronavaksine i Voss herad

Information about covid-19, corona, in different languages: Lenke til FHI sin informasjonsside om koronavirus på fleire språk

Kommunale avgifter og eigedomsskatt

Kommunale avgifter og eigedomsskatt

Vatn, avlaup, septikavgift, feieavgift, eigedomsskatt

Kommunale avgifter

Kommunale avgifter har forfall til betaling i tre terminar 

 1. termin:  20. mars ,  2. termin:  20. juni og 3. termin 20. oktober
 • Fyrste termin har forfall 20.03. og gjeld for perioden 01.01.-30.04.
 • Andre termin har forfall 20.06. og gjeld for perioden 01.05.-31.08.
 • Tredje termin har forfall 20.10. og gjeld for perioden 01.09.-31.12. 

Kva er inkludert i kommunale avgifter

 • Vatn : eit fast ledd ( abonnementsgebyr ) og variabel ledd ( forbruket utrekna enten etter areal eller vassmålar
 • Avløp: eit fast ledd ( abonnementsgebyr ) og variabel ledd ( forbruket utrekna enten etter areal eller vassmålar
 • Gebyr for brann- og feietilsyn: Gebyret er ein sats pr. pipeløp.  For bustadhus og fritidsbustad vert det feia kvart 2. år, og det vert gjennomført branntilsyn kvart 4. år.  
 • Septikavgift: Tøming av septiktankar for slamavskiljar er kvart 2. år for bustadhus, og kvart 4. år for fritidshus.
 • Eigedomsskatt
 • Renovasjon: vert fakturert frå  Indre Hordaland Miljøverk

Eig du eigedom i Voss herad? På Min side kan du sjå  det du vert fakturert for, samt det du har betalt.

 

Eigedomsskatt

Frå 2010 vert det skrive ut eigedomsskatt i heile kommunen. Kommunestyre har i sak 60/19 vedteke at for 2020 vert skattesatsen for bustad- og fritidseigedommar 4,0 promille utan bruk av botnfrådrag og 7 promille for næringseigedomar.

I medhald av lov om eigedomsskatt av 6. juni 1975 nr. 29 og kommunale vedtekter, vert eigedomsskattelista lagt ut til offentleg ettersyn i Servicetorget på Tinghuset i 3 veker frå 28. februar – 22. mars 2020. 

Skattebeløpet forfell i 3 ulike terminar slik

 1. termin:  20. mars ,  2. termin:  20. juni og 3. termin 20. oktober

Klagefrist for 2020 er innan 12.april.

Søknadsfrist

 • Frist for søknad om fritak etter § 7a og § 7b  i eigedomsskattelova er innan 30.11. året før.
 • Vedtekter for utlikning av eigedomsskatt : link
 • Ramme og retningslinjer : link

 

Kva kan du få hjelp til?

 • Søknad om fritak for feieavgift og septikavgift. Tenesta krev innlogging med bank id  Søknadsskjema
 • Søknad om nedsetjing av eigeedomsskatt. Tenesta krev innlogging med bank id       Søknadsskjema
 • Klage på eigedomsskatt? Les meir her: link

 

Kontaktinformasjon

Avdeling for kommunale krav

56 51 94 00

postmottak.okonomi@voss.herad.no

 

Lover og reglar

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1975-06-06-29?q=eigedomsskatte

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1980-02-08-2?q=panteloven

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1988-05-13-26?q=inkasso

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1989-07-14-562?q=inkasso

     https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-67?q=skattebetalings

https://www.regjeringen.no/no/tema/okonomi-og-budsjett/renter/forsinkelsesrente-/id429404/

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-06-26-86?q=tvangsful

https://www.domstol.no/no/Sivil-sak/Sakskostnader/Rettsgebyr/#oversikt-rettsgebyr