Voss Herad

Samlesider om koronavirus

Voss herad oppdaterer fortløpande med informasjon om covid-19, koronavirus. Les oppdatert informasjon her.

Information about covid-19, corona, in different languages: Lenke til FHI sin informasjonsside om koronavirus på fleire språk

Bakkeplanering og mottak av massar

Bakkeplanering og mottak av massar

Dersom du ynskjer å gjera brattledt eller kupert dyrkbart og tidlegare dyrka areal skikka for maskinell jordbruksdrift, må du søkja om bakkeplanering. Mottak av reine massar for utbetring av jordbruksareal er også søknadspliktig.  

Bakkeplanering

Bakkeplanering er arbeidet med å gjere brattlendt eller kupert dyrkbart og tidlegare dyrka areal skikka for maskinell jordbruksdrift. Det er å rekna som planering dersom det blir flytta massar som omfattar eit areal på minst eit dekar. Anlegg må vera innretta slik at det ikkje oppstår forureining.

Mottak av massar

Påfylling av over tre meter reine massar for utbetring av jordbrukareal er søknadspliktig.  

Søknad

Dersom du ynskjer å driva bakkeplanering eller mottak av massar må du senda ein forenkla søknad til heradet. Kart over kva område som vil bli omfatta av planering og mottak av massar må leggjast ved søknaden. På kartet skal du merka av viktige natur/terrenginngrep, nærleik til ope vatn og anna. 
Ut i frå den forenkla søknaden vil heradet avgjera om planeringa krev løyve.

Det er ingen søknadsfrist. Søknadar vil bli behandla fortløpande. 

Send søknad på e-post

Eigar og brukar av areal som er eller blir planert eller tilført massar er ansvarleg for at regelverk og retningslinjer vert fylgt. 

Lovverk og retningslinjer

Ureiningslova, kapittel 4
Rettleiar for drift og vedlikehald av planering, lukkingsanlegg og anlegg for kontroll av overflatevatn
Rettleiar: Jordmassar frå problem til ressurs
Kulturminnelova
Jordlova