Voss Herad

Samlesider om koronavirus

Voss herad oppdaterer fortløpande med informasjon om covid-19, koronavirus. Les oppdatert informasjon her.

Informasjon om vaksine: Oppdatert informasjon om koronavaksine i Voss herad

Information about covid-19, corona, in different languages: Lenke til FHI sin informasjonsside om koronavirus på fleire språk

Klima og miljø

Klima og miljø

Samfunnsdelen av kommuneplanen gjev oss klare føringar på at me skal bidra til å nå berekraftsmåla. Me skal handla no for å motverka klimaendringane og konsekvensane av desse. Miljømessig berekraft krev at me gjer nokre grep slik at miljøet rundt oss kan bestå, til glede for dei som kjem etter oss. For å skapa miljømessig berekraft må me redusera klimagassutslepp, tilpassa oss endringar i klimaet, reisa annleis, bruka areala våre på ein betre måte og verna om naturressursane.

Som del av Parisavtalen har Noreg forplikta seg til å redusera direkte klimagassutslepp med minst 50 % innan 2030, samanlikna med 1990-nivå. Gjennom Klimaloven er det i tillegg lovfesta eit mål om at Noreg skal vera eit lågutsleppsamfunn innan 2050. Det betyr at klimagassutsleppa skal vera redusert med 80-95 % i 2050, samanlikna med 1990.

Fylkestinget vedtok i 2014 av Hordaland skulle redusera utslepp av klimagassar med 40 % innan 2030 i høve 1991.

FN sine berekraftsmål utgjer dei overordna måla for Voss herad.

I samfunnsdelen av kommuneplanen er det fastsett ulike mål som omhandlar klima.

Hovudmål

Stoppa menneskeskapte klimaendringar innan 2030

Delmål

 • Me skal styrkja evna til å stå imot, og tilpassa oss klimarelatert fare og naturkatastrofar (13.1).
 • Me skal innarbeida tiltak mot klimaendringar i heradet sin politikk, strategiar og planlegging (13.2).
 • Me skal styrkja alle, innbyggjarar og institusjonar, si evne til å motverka, tilpassa seg og redusera konsekvensane av klimaendringar og deira evne til tidleg varsling, samt styrka kunnskap og bevisstgjering kring dette (13.3).
 • Næringsutvikling i Voss herad skal byggja på berekraftig ressursforvaltning.
 • Me vil arbeida for at Voss og Hardanger er eit grønt reisemål i framtida.

Dagens situasjon

Utsleppstatistikk frå Miljødirektoratet gjev eit bilete på kva som er dei største utfordringane i kommunen med klimagassutslepp i kommunen som heilskap. 

Dei største utsleppa i Voss herad kjem frå vegtrafikk, jordbruk og anna mobil forbrenning.

 • Vegtrafikk: I hovudsak bygger modellen på 4 detaljerte datasett som dekker det meste av tilgjengelig informasjon om vegtrafikken i Norge, og bereknar utslepp frå vegtrafikk i heile kommunen.
 • Jordbruk: Utslippene er berekna av SSB. Utsleppa er knytt til biologiske prosessar i husdyra, gjødsla og dyrkingsjorda som fører til at metan og lystgass vert laga.
 • Anna mobil forbrenning: Sektoren omfattar utslepp frå snøscooter og dieseldrevne motorreiskaper (avgiftsfri diesel), der anleggsmaskiner og traktorar utgjer dei største utslippskjeldene.

I 2005 vart det berekna eit samla klimagassutslepp innanfor kommunegrensene på 95 000 tonn CO2 ekvivalentar. 40 prosent kutt i dette utsleppet inneberer ein reduksjon på 38 000 tonn CO2 ekvivalentar lokalt i 2030.

Kva er eit klimabudsjett?

Eit klimabudsjett er som eit vanlig økonomibudsjett, men det vert rekna på CO2-ekvivalenter i staden for (eller i tillegg til) kostnader for tiltak. Klimabudsjettet kan vera ein del av budsjett/økonomiplan og integrert i kommunebudsjettet. Klimabudsjettet kan bestå av nasjonale, regionale og lokale tiltak.

Sjå også: Oslo sin video, klimabudsjett for dummies

Arbeidet med klimabudsjett i Voss herad

Klimabudsjettet skal vera eit styringsverktøy som mellom anna syner samanhengen mellom dei klimatiltaka heradet arbeider med, kostnadene knytt til desse tiltaka – og kva klimaeffektar/ gevinstar det er venta at me skal få.

Tidligare år har klimamidlar vorte fordelt etter ulike fokusområde med tilhøyrande tiltak - rangert og vurdert i Voss kommune sin energi- og klimaplan (2018 – 2021) etter fylgjande kriteria:

 • Har tiltaket klimaeffekt og kva for reduksjonspotensial kan det ha?
 • Kostnad
 • Tidshorisont

Kvantifisering av reduksjon i CO2- ekvivalenter har tidligare ikkje inngått i arbeidet, men vil verta del av Voss herad sitt klimabudsjett frå 2022 av.

I 2021 vil arbeidet med klimabudsjett – og rekneskap konsentrerast om fylgjande:

 • Fastsetja klimamål for Voss herad – fordelt på sektorane vegtrafikk, jordbruk, anna mobil forbrenning og oppvarming
 • Konkretisera relevante tiltak – kostnader, klimaeffekter og tidsperspektiv knytt til desse
 • Fordela kommunale midlar til klimatiltak 2021 i samsvar med oppdatert status i Energi og klimaplan for Voss kommune

Jf. planstrategi for Voss herad skal det lagast ein kommunedelplan for Klima og klimatilpassing. Kommunedelplanen vil ta utgangspunkt i arbeidet Vestland fylkeskommune startar opp med regional klimaplan, og klima- og energiplan for tidlegare Voss kommune

Arbeidet med kommunedelplanen og handlingsplan for reduksjon av klimautslepp vil gje direkte input til klimabudsjettet. Klimabudsjettet vil difor vidareutviklast og forbetrast dei neste åra.

Økonomisk budsjett 2021

Det er budsjettert med ein klimapott på 500 000 kr til lokale klimatiltak i kommunal regi, i tillegg til 415 000 kr til klimatiltak som kan vera støtte til andre. 

I tillegg til kommunale klimamidlar vil heradet søkja om eksterne midlar hjå Miljødirektoratet (klimasatsmidlar), klimamidlar hjå fylkeskommunen og eventuelt skjønnsmidlar hjå Fylkesmannen.