Voss Herad

Kommuneplanen sin arealdel 2020 - 2032

Kommuneplanen sin arealdel 2020 - 2032

Kommuneplanen sin arealdel vart vedteken av Voss heradsstyre 22.10.20, sak 102/20.

Kommuneplanen er Voss herad sin overordna plan som legg føringar for utvikling, aktivitetar og framtidig arealbruk. Kommuneplanen består av ein samfunnsdel og ein arealdel. Samfunnsdelen vart vedteken i Voss heradsstyre 07.05.20, sak 48/20.

Arealdelen er bindande og består av planskildring, plankart, planføresegner og retningsliner, og tilhøyrande vedlegg. Planomtale og føresegner-retningsliner finn du lenke til under:

Planomtale arealdel 2020-2032_revidert 17.09.20 (PDF, 942 kB)
Føresegner arealdel 2020-2032_revidert 17.09.20 (PDF, 514 kB)

Oppdatert kommuneplankart og omsynssoner er lagt inn i Vossakart.
Alle dokument som høyrer til kommuneplanen sin arealdel ligg tilgjengeleg i Voss herad sitt planregister.
 
Planmaterialet er også tilgjengeleg i servicetorget på Tinghuset.