Voss Herad

Samlesider om koronavirus

Voss herad oppdaterer fortløpande med informasjon om covid-19, koronavirus. Les oppdatert informasjon her.

Information about covid-19, corona, in different languages: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/generell-informasjon-koronavirus-pa-flere-sprak/

Planstrategi

Orientering om arbeidet med kommunal planstrategi i Voss herad for perioden 2020 - 2024

I samsvar med plan- og bygningslova § 10-1 skal heradsstyret minst ei gong i kvar valperiode og seinast eit år etter konstituering, utarbeida og vedta ein kommunal planstrategi.

Formannskapet i Voss herad vedtok i FPL-sak 20/03585 å starta opp arbeidet med kommunal planstrategi. Planstrategien skal endeleg handsamast i heradsstyret i løpet av året.

 

I tråd med plan- og bygningslova skal det innhentast synspunkt i frå statlege og regionale styresmakter, samt nabokommunar. Frist for å komma med synspunkt er satt til 22. juni 2020.