Voss Herad

Krigen i Ukraina

Voss herad riggar seg for å busetja mange flyktningar, som fylgje av krigen i Ukraina.

Her finn du informasjon om kva Voss herad gjer, og korleis du kan hjelpa: 

Kva gjer me i Voss herad?   

 

Sti- og løypeplan

Sti- og løypeplan

Sti- og løypeplan for Voss herad vart vedteken av Voss heradstyre den 22 oktober 2020 (sak 94/20)

Sti og løypeplanen er utarbeida etter 3 hovudmål;

  • Fremja friluftsliv og folkehelse ved å tilrettelegge tur- og skiløyper i heradet.
  • Avvega ulike interesseområde i utmark og utarbeide retningsliner for bruk av utmarksareala til friluftsliv.
  • Prioritera kommunen sin verkemiddelbruk på friluftsliv

Planen gjev m.a. ei oversikt over kva stiar og løyper som er opparbeida i heradet og kva løyper og stiar som bør prioriterast i åra framover.

Sti- og løypeplan (PDF, 5 MB)

Kart over opparbeida og merka løyper i heradet

Teiknforklaring kart :

Raud strek:           T - merka ruter
Grøn strek:            tilrettelagte stiar og gangvegar
Blå strek:               Granvin turlag sine merka ruter