Voss Herad

Samlesider om koronavirus

Voss herad oppdaterer fortløpande med informasjon om covid-19, koronavirus. Les oppdatert informasjon her.

Informasjon om vaksine: Oppdatert informasjon om koronavaksine i Voss herad

Information about covid-19, corona, in different languages: Lenke til FHI sin informasjonsside om koronavirus på fleire språk

Meistringsteamet

Meistringsteamet

Målgruppa for bistand frå Meistringsteamet er barn i grunnskulealder, konsentrert til å gjelde barn frå 4.til 7.klasse på  skulane i Voss Herad.

Fokuset for arbeidet er ein betre tilpassa skulekvardag for barn som strevar med psykososiale utfordringar. Meistringsteamet skal ha høve til å arbeida på fleire arenaer når dette er formålstenleg.

Tilvisning av saker kjem frå skulen og  skal vera drøfta med føresette i forkant.

Meistringsteamet kan arbeida både med enkeltelevar som strevar med psykososiale utfordringar, og med klassar/grupper med psykososiale utfordringar.

I enkeltsaker vert føresette kontakta og invitert til ein samtale med meistringsteamet. Ved arbeid i klassar/grupper vil meistringsteamet gje ut informasjon om arbeidet i klassen og formidla kontaktinformasjon til føresette.

Meistringsteamet sitt arbeid er hovudsakleg retta mot endringsarbeid (i samarbeid med) hjå dei vaksne som er rundt barnet/barna i det daglege.

Meistringsteamet har høve til å samarbeidea tett med andre hjelpeinstansar i kommunen ved behov.

Det vert utarbeidd kontrakt for kvar tilmeldte sak og arbeidsoppgåvene til teamet skal tilpassast for kvar konkret sak og vil difor variera både i metode og i høve tidsperspektiv.

Adresse

Miltzowgate 2

5700 Voss

Telefon: 56 51 47 80

Epost: post.ppt@voss.kommune.no