Voss herad

Aktuelt frå kommunen

 • 06.06.2023

  Voss får eit "vaksen-vern"!

  Måndag 12. juni kl. 10 markerer me oppstart av TryggEst med gratis kake på Tinghuset! TryggEst vil gjera det enklare å melda frå om vald og overgrep med eit kontaktpunkt.
 • 06.06.2023

  Eit aldersvenleg samfunn

  Voss herad og eldrerådet inviterte innbyggjarane til ein engasjerande kveld om aldersvenlege samfunn – temakveld , og nesten 100 innbyggjarar fann vegen til Vossasalen den 25.mai.
 • 05.06.2023

  Brynalii, vegen stengt f..

  I samband med oppgradering av den kommunale vegen Brynalii vert vegen no stengt for gjennomkøyring frå kryss Liavegen og til kryss Brynaskogen frå tysdag 06.06.2023 og ca 3 veker framover. Sjå kartutsnitt under, lilla farge er området som vert stengt for trafikk.
 • 05.06.2023

  Bekymringsmeldingar til b..

  244 kommunar kan vera råka av ein feil som har gjort at bekymringsmeldingar ikkje har kome fram til barnevernet. Det er ingenting som tyder på at meldingar til Voss barnevern er forsvunne.
 • 26.05.2023

  Leige av rom i skulane sk..

  Lag og organisasjonar som komande skuleår ynskjer å leiga gymnastikksalar og andre rom i skulane må innan 15.juni 2023 senda søknad direkte til den einskilde skule. Einskildmøte og arrangement kan ein søkja om seinare.
 • 10.05.2023

  Voss har det beste vatnet..

  No er det endeleg stadfesta, det beste vatnet i Noreg kjem frå Vossevangen vassverk. Det er klart etter at Det er Norsk kommunalteknisk foreining (NKF) og Norsk Vann som har kåra vatnet på Voss til det beste i heile landet.