Voss Herad

Samlesider om koronavirus

Voss herad oppdaterer fortløpande med informasjon om covid-19, koronavirus. Les oppdatert informasjon her.

Informasjon om vaksine: Oppdatert informasjon om koronavaksine i Voss herad

Information about covid-19, corona, in different languages: Lenke til FHI sin informasjonsside om koronavirus på fleire språk

Strategisk næringsutvikling i Voss herad, rapport frå Menon

Strategisk næringsutvikling i Voss herad, rapport frå Menon

Klikk for stort bilete Menon si analyse av næringslivet i Voss herad er klar. 

Koronakrisa har synt at også kommunen lyt tenkja nytt. Satsinga på strategisk næringsutvikling skal bidra til at reiselivsnæringa vert styrka samstundes som me inviterer til ny næringslivsutvikling innan andre områder. Slik får me «fleire bein å stå på», utviklar grøn konkurransekraft - og vert betre rusta for framtida. Ei samla satsing på vidare næringsutvikling i Voss herad skal gjennomførast i (nye) partnarskap med næringslivet og involvera både innbyggjarar og frivilligheit.

Voss herad har engasjert Menon til å utarbeida ei overordna analyse av nosituasjonen og skissera mogelege strategiske vegval for å skapa ein kommune som lukkast med næringsutviklinga lokalt. Oppgåva har vore å syna styrker og svakheiter med korleis heradet organiserer arbeidet med næringslivsutvikling i dag, samt skissera strategiske vegval som vil bidra til at Voss herad vert betre rusta til å skapa dei rette rammene for ei berekraftig næringslivsutvikling i framtida.

Menon- rapporten finn du her (PDF, 2 MB)

NY SØKNADSFRIST ER 25. APRIL

 

Voss herad har motteke kr 3 530 721 frå ei ny kompensasjonsordning som er meint å hjelpa lokale verksemder som er særleg hardt ramma av lokale eller nasjonale smitteverntiltak.

Dei som ikkje har fått støtte frå nasjonale kompensasjonsordningar tidlegare, vert prioriterte. 

 

I Vestland er det eit stort behov for arbeidskraft til å plante skog etter hogst. Plantene ligg på kjølelager og næringsaktørane treng hjelp til å setje dei i jorda.

Neste frist for å søkja kulturmidlar i Voss herad er 18. april. Hugs å søkja innan fristen. 

 

Søknadsfrist for produksjonstilskot og avløysartilskot er 15. mars

 

Oppdatert informasjon om testing - isolasjon - smittesporing - karantene - vaksineprogrammet

 

Ta ein brannsjekk på hytta før vinterferien! Det er like viktig å ivareta branntryggleiken der som heime. Sørg for at du har røykvarslarar på plass og at dei fungerer. Den reddar liv!

Vil du laga den nye kulturprisen til Voss herad?

 

 

 

Søknadsfrist til hovudopptaket til barnehageplass er 1. mars 2021.  

 

Søknadsfrist for SFO er 1.mars.

Voss herad har tilskot til spesielle miljøtiltak i jordbruket, "SMIL". Formålet med midlane er å fremje natur- og kulturminneverdiane i jordbrukslandskapet og å redusere ureining frå jordbruket -  utover det som er venta av vanleg landbruksdrift.

Søknadsfrist 1.mai, men start gjerne planlegging av prosjektet no!