Voss Herad

Samlesider om koronavirus

Voss herad oppdaterer fortløpande med informasjon om covid-19, koronavirus. Les oppdatert informasjon her.

Informasjon om vaksine: Oppdatert informasjon om koronavaksine i Voss herad

Information about covid-19, corona, in different languages: Lenke til FHI sin informasjonsside om koronavirus på fleire språk

 

TLF TESTING OG VAKSINE: 900 89 662 man-fre kl 0900-1200.
 

Vossaklima 2030 - kommunedelplan for klima, klimatilpassing og grøn omstilling

Vossaklima 2030 - kommunedelplan for klima, klimatilpassing og grøn omstilling

Varsel om oppstart av planarbeid.

 

Forslag til planprogram for Vossaklima 2030 - kommunedelplan for klima, klimatilpassing og grøn omstilling - ligg no ute til høyring og offentleg ettersyn. Frist for innspel er satt til 14. juni 2021.

Klikk for stort bilete 

Forslag til planprogram for Vossaklima 2030 - kommunedelplan for klima, klimatilpassing og grøn omstilling - ligg no ute til høyring og offentleg ettersyn. 

Vossaklima 2030 skal setja mål som inneber at Voss herad kan nå nasjonale målsetjingar, og bidra konkret og konstruktivt til at Vestland vert leiande i klimaomstilling og grøn verdiskaping.

Vossaklima 2030 skal innehalda strategiar og tiltak for korleis me i samspel med innbyggjarar og næringsliv kan redusera heradet sitt klimafotavtrykk. Samstundes som planen skal syna korleis Voss herad som organisasjon kan redusera utslepp og bidra til grøn omstilling, skal den og svara på korleis heradet kan arbeida for at innbyggjarane våre og næringslivet kan bidra i ynska retning

Utkast til planprogram finn du her

Voss herad ynskjer innspel til planprogrammet!

Merk innspel med «Vossaklima 2030» og send til postmottak@voss.herad.no

Eller med. post til Voss herad, P.b. 145, 5701 Voss innan 14. juni 2021.

Tilskot til leikeplassar i bustadfelt.

 

Vellag og grendalag kan søkja om tilskot til vedlikehald/utstyr på leikeplassar i bustadfelta.

Søknadsskjema finn ein her. Søknadsfrist 1. juni 2021.

Voss bygdeboknemnd søkjer i desse dagar etter ein ny redaktør for Vossaboka, gards- og ættesoger for gamle Voss kommune.

Det er tidlegare gjeve ut 3 band, og Voss bygdeboknemnd ynskjer å engasjere ein ny redaktør for band 4 og 5.

Høyres dette interessant ut? Gå inn på denne nettsida for vidare søknadsprosess.   

Tilbodsfristen er 28/5-21 kl. 12.00. Tilrår at søkjar er leverer tilbod før denne dagen

 

 

Kantvegetasjon langs eit vassdrag er viktig for livet og artsmangfaldet i og langs vassdraget og betydning for landskapet. Vegetasjonen tek opp næringsemne frå overflatevatn og tilsig og er viktig for vasskvaliteten som det no er ein nasjonal dugnad for å betre. Kantvegetasjonen er og viktig for å redusere erosjon og vegetasjon i vassdrag med årsikker vassføring har difor vern, og det er avgrensa kva tiltak grunneigar kan gjere her

 

Hausten 2021 kan born og ungdom frå 6. -10. trinn i Voss herad ta i bruk Fritidskortet med ein verdi på 500 kroner.

Søknadsfrist for tilskot til spesielle miljøtiltak i jordbruket, SMIL er 1.mai.

Ordninga gjev støtte til prosjekt som tek sikte på å fremje natur- og kulturminneverdiane i jordbrukets kulturlandskap og redusere ureining frå jordbruket, utover det som er venta av vanlig jordbruksdrift

 

Alle som ynskjer å vaksinere seg mot Covid- 19 må registrere seg i Helseboka.

 Ein treng ikkje registrere i Helseboka på nytt dersom ein har gjort dette tidlegare.

 Dei som har registrert seg i Helseboka vil få sms med tilbod om å bestille seg time til vaksinering når det nærmar seg dato for vaksinasjon.

 Du kan sjølv logge inn på www.helseboka.no for å registrera deg eller sjekke om du er registrert.

NY SØKNADSFRIST ER 25. APRIL

 

Voss herad har motteke kr 11.600.000 frå ei ny kompensasjonsordning som er meint å hjelpa lokale verksemder som er særleg hardt ramma av lokale eller nasjonale smitteverntiltak.

Dei som ikkje har fått støtte frå nasjonale kompensasjonsordningar tidlegare, vert prioriterte. 

 

I Vestland er det eit stort behov for arbeidskraft til å plante skog etter hogst. Plantene ligg på kjølelager og næringsaktørane treng hjelp til å setje dei i jorda.

Neste frist for å søkja kulturmidlar i Voss herad er 18. april. Hugs å søkja innan fristen. 

 Menon si analyse av næringslivet i Voss herad er klar.