Voss Herad

Aktuelt frå kommunen

 

Denne vinteren er det mykje vèr og kort mellom snøskredvarsla frå NVE. Voss herad har vald å ikkje varsla kvar gong. Me har tiltru til at innbyggjarane sjølve gjer ei vurdering ut frå vèrvarsel, varsom.no og andre aktuelle kanalar. Me vonar at alle respekterer naturen og varsla frå NVE, og at de nyter dei stundene de kan. 

Telefonen til legekontoret i Granvin er mellombels ute av drift grunna feil.

 Tilskot til tiltak i beiteområde skal legge til rette for best mogleg utnytting av beite i utmark, redusere tap av dyr på utmarksbeite og fremme fellestiltak i beiteområda. Registrerte beitelag kan søkje.

Søknadsfrist 15. mars 2020. Bruk søknadsskjema på altinn. 

Det er meldt ekstremt høg vasstand frå kl 23.00 i dag måndag , til kl 03.00 i morgon tysdag. Vasstanden er estimert til å stiga med 80 – 100 cm. Dei som har verdiar nær fjorden vert oppmoda om å sikra desse. Meir informasjon: varsom.no.

   

Søknadsfrist til hovudopptaket til barnehageplass er 1. mars 2020.  Har du søkt plass tidlegare treng du ikkje søkje på nytt.

Fredag til sundag vert det VossaLAN, med kring 100 deltakarar frå ungdomsskule og vidaregåande.

  Det vert etablert mellombels barnehage på Bolstad. Ved hjelp av modulbygg kjem barnehagen på plass frå august i år.

  Vedteken økonomiplan for 2020-2023 med årsbudsjett for 2020 er no publisert.

Det er meldt ekstremt høg vasstand natt til onsdag og onsdag på dagtid, opp mot 90 cm over normal vasstand.

Voss er nominert til Bosettings- og integreringsprisen 2020, saman med fem andre kommunar