Voss Herad

Krigen i Ukraina

Voss herad riggar seg for å busetja mange flyktningar, som fylgje av krigen i Ukraina.

Her finn du informasjon om kva Voss herad gjer, og korleis du kan hjelpa: 

Kva gjer me i Voss herad?   

 

Aktuelt frå kommunen

Det var styret i Helselaget i Granvin som stod bak ideen om eit karalag. Styret (som består av kvinner) såg at seniorkarane i bygda ikkje fann saman slik kvinnene gjorde – og no var det tid for å gjera noko med det!

 

Tysdag 24. mai går startskotet for sykkelrittet Tour of Norway. Fyrste etappe går frå Bergen til Voss i spektakulær natur. Få med deg nokre av verdas beste syklistar, og bli med å laga folkefest langs løypa. Og ver merksam på at vegar vert stengde.

Både legevakt på telefonnummer 116117 og den nasjonale hjelpetelefonen til førstehjelpere, telefonnumer 02415 er opne for vitne og involverte i ulukka på E16 ved Seimsvatnet søndag. Mange har fått sterke inntrykk, og kan ta kontakt om dei treng å snakka med nokon.

Voss herad har sett av midlar til klimatiltak i jordbruket. Midlane vil verte nytta til støtte for bruk av klimakalkulator, kommunalt tilskot til drenering av jordbruksjord, kommunal støtte til dyrking av poteter og grønnsaker og direkte innsåing av kløver i etablert eng.   

 

Her finn du programmet for 17.mai i Voss sentrum.

Innbyggarane møtte på Vangen cafè til eit triveleg møte den 9. mai for å få informasjon om pandemien på Voss og drøfte korleis me som innbyggjarar tok vare på kvarandre i pandemien.

Voss herad startar opp arbeidet med å laga heradet sin frivilligpolitikk. Alle lag og organisasjonar vert invitert til å komma med i arbeidet. 

  

Tilskot til leikeplassar i bustadfelt.

 

Vellag og grendalag kan søkja om tilskot til vedlikehald/utstyr på leikeplassar i bustadfelta.

Søknadsskjema finn ein her. Søknadsfrist 1. juni 2022.

Det er framleis mykje piggtråd i utmark og innmark i Voss herad. 

Til no har grunneigarar og andre samla inn over 60 km piggtråd i Voss. Det er me stolte av og prosjektet held fram! Me betalar framleis kr 4 pr meter innsamla piggtrådgjerde levert på IHM.

  

Korleis skal me få tak i nok og rett kompetanse til Voss herad? Korleis skal me få dei til å verta verande i stillinga si? Utfordringane med å skaffa kompetanse er samansette, krev eit omstillingsdyktig og innovativt samfunn. Det krev også ein plan, og arbeidet med temaplanen Voss i Vekst er i gang!