Voss Herad

Aktuelt frå kommunen

 

På måndag hadde Ungdomsrådet eit innhaldsrik møte der dei fekk besøk av olje- og energiminister, Terje Aasland. Her fekk ministeren bryna seg på fleire kritiske spørsmål frå ungdommane knytt til klima- og miljøsaka. 

Kommunen lyser no ut midlar frå Karen og Lars Helgelands minnefond

Frå 2. januar 2023 får mange vossingar eit nytt legekontor og ein ny fastlege å forholda seg til. 

Formannskapet si innstilling til budsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026 ligg no ute til høyring og offentleg ettersyn. Me inviterer alle til å koma med innspel. Frist for uttalar er: 13.desember 2022, og skal merkast med «Høyring budsjett 2023».

Det skal vera trygt og godt for barn og unge å veksa opp i Voss herad. Av og til oppstår likevel utfordringar og vanskar som gjer at ikkje alle har det så bra. Veit du kva du skal gjera dersom du lurer på om eit barn eller ein ungdom treng hjelp?

Røykvarslaren reddar liv. Test røykvarslarane og byt batteri ved behov på Røykvarslardagen 1. desember.

 

Voss herad støtter bruk av landbrukets klimakalkulator og gir kr 1000 i støtte til kvart føretak i Voss som søkjer produksjonstilskot og som tek klimakalkulatoren i bruk i 2022. For å få tilskotet må du sjølv melde fra om at du har nytta kalkulatoren

Vossaklima 2030, kommunedelplan for klima, klimatilpassing og grøn omstilling vart samrøystes vedteke i Heradsstyret 17. november.

 

Ynskjer du å delta eller være frivillig? Velkomen til open jolefeiring med oss. Middag kl. 17.00. kr. 100,- pr. person. Påmelding innan 19. desember. Gjeld både deltakarar og frivillige. (Gje oss melding om de treng transport.) Stad: Frelsesarmeen Voss, Lekvemoen 11.

Pensjonistorganisasjonane i Voss herad vert oppmoda om å kome med framlegg til kandidatar til nytt eldreråd.