Voss Herad

Aktuelt frå kommunen

LivOGLyst er eit program og nettverk for deg som ønskjer å vidareutvikla lokalsamfunnet ditt. LivOGLyst er ei satsing der menneske, næringsliv, organisasjonar og kommunar samhandlar. Søk tilskot innan 25. oktober

Landbruk og reiseliv er viktige næringar i Vossabygda. Kva grep kan me saman ta for å tryggja ei god og berekraftig utvikling i landbruk- og reiselivsnæringa i åra som kjem? 

Kom med på innspelsmøte kring temaplan om strategisk næringsutvikling (SNU Voss) og Reiselivsstrategi for Voss.

Voss herad lyser ut restmidlar for investeringstiltak i beiteområda i utmark. Berre registrerte beitelag kan søke.

Søknadsfrist 1.november.

 

Søndag morgon, 25. september mellom kl. 09.00 – 11.00 vert det intervju med Voss ungdomsskule på NRK1 (direkte frukost-tv) og på radio NRK P2. Tema er valfaget Draumeskulen. Det er rådgjevar og lærar Anne-Siri Bauthus og to jenter frå 10. trinn, som deltek på valfaget, som vert med på sendinga.

Veit du om alt som skjer i bygda vår? voss.friskus.com er ein aktivitetskalender og eit verktøy for innbyggjarar og frivillige lag i Voss herad. Her finn du informasjon om kva som skjer i bygda.

 

No kan følgande innbyggarar også tinge seg time til oppfriskingsdose med koronavaksine:

  • 18-64 år med risiko for alvorleg sjukdomsforløp
  • 12-17 år med alvorleg grunnsjukdom
  • Gravide i 2. og 3. trimester

For meir informasjon, sjå våre koronasider

Torsdag oppsto det lekkasje av asfaltlim i ein bekk som renn ut i Melsvatnet i Skulestadmo. Voss brannvern gjorde strakstiltak, medan Kystverket er fagmynde som no handterer hendinga vidare.

Utsleppet er skadeleg, og både skadepotensiale og vidare tiltak vert vurdert fortløpande. Enkelte daude fiskar er observert, og Voss herad ber grunneigarar i området gjera tiltak så ikkje beitedyr, andre husdyr eller folk kjem i kontakt med utsleppet.

Send inn framlegg til kandidatar til kulturprisen 2022 til: postmottak@voss.herad.no eller Voss herad, Postboks 145, 5701 Voss. Fristen er 12. oktober 2022

Utkastet til regional plan for klima, med tilhøyrande handlingsprogram, er no ute på høyring. Har du meiningar om planen eller handlingsprogrammet? Kom med innspel innan høyringsfristen 23. oktober.