Voss Herad

Samleside om koronavirus

Voss herad oppdaterer fortløpande med informasjon om covid-19, koronavirus. Les oppdatert informasjon her.

TLF TESTING OG VAKSINE: 900 89 662.
 

Aktuelt frå kommunen

Kongen, dronningen og fru Electra

Ei konsertførestilling for bebuarar på sjukeheimane i Voss herad

 Me søkjer etter Sjukepleiar på Vetleflaten omsorgssenter. Søknadsfristen er 08.11.2021.

 Søknadar om spelemidlar har frist 1. november 2021. Ta kontakt med kommunen om de ynskjer å søkja spelemidlar til anlegg i kommunen

Regionalt miljøtilskot (RMP)  er eit fylkesvis tilskot for målretta miljøarbeid i landbruket. I Vestland fylke vert det m.a. gitt tilskot til drifta av bratt areal og miljøvennleg gjødsling. Landbruksdirektoratet har utarbeidd ei brosjyre om korleis søkje på tilskotet.

 

Lokalt klimatoppmøte i Voss kulturhus, 7.oktober kl 18.00-20.00

 
 

 

Med stadig fleire ladbare produkt heime, aukar risikoen for brann. Brannar i elektriske artiklar kan utvikle seg raskt, og det er viktig å vite kva ein skal gjere. Det aller viktigaste er å skape gode vanar som eit forebyggande tiltak. Difor lanserast det no nye ladevettreglar i samband med den årlege Brannvernveka i veke 38.

I medhald av plan- og bygningslova §§ 12-8 kunngjer ein med dette igangsetting av arbeid med detaljreguleringsplan for eigedomen gbnr 623/65 m.fl. Føremålet med planarbeidet er å styrke Granvin som lokalt sentrum ved å etablere ein ny, sentralt plassert barnehage i samband med Granvin bygdatun. Heile området som høyrer til bygdatunet i dag er ein del av planområdet. I tillegg er aktuelle tilkomstvegar, parkeringsområde og viktige koplingspunkt med i planområdet ved oppstart.

Send inn framlegg til kandidatar til kulturprisen 2021 til: postmottak@voss.herad.no eller Voss herad, Postboks 145, 5701 Voss. Fristen er 1. oktober 2021

Voss herad har gjort eit byks i el-bilsatsinga, og har kjøpt inn 5 nye el-bilar som skal brukast i kommunale tenester. Bilane vil bidra til å redusera Voss herad sitt klimafotavtrykk. Det vert også eit positivt tiltak for betring av lokal luftkvalitet og folkehelse.   

 Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har løyvd tilskot til kommunal kompensasjonsordning til lokale verksemder som er råka av konsekvensane av koronapandemien.