Voss Herad

Samlesider om koronavirus

Voss herad oppdaterer fortløpande med informasjon om covid-19, koronavirus. Les oppdatert informasjon her.

Information about covid-19, corona, in different languages: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/generell-informasjon-koronavirus-pa-flere-sprak/

Aktuelt frå kommunen

Ein ny koronakrisepakke for frivillige lag og organisasjonar er klar. Formålet med ordninga er å kompensere frivillige organisasjonar som har betydelege inntektstap frå arrangement eller anna spesifisert aktivitet, som følgje av pålegg eller råd gitt av staten i samband med COVID-19-utbrotet.  

Den lokale forskrifta om bruk av piggtråd i gamle Voss kommune er utdatert og foreslått fjerna. Eventuelle innspel kan sendast postmottak@voss.herad.no. 

Frist for kommentar er sett til 24.september 2020.
 

 

Voss herad får 2,5 millionar kroner av krisepakke fase 3, som regjeringa har oppretta til mobiliserande og kvalifisernade næringsutvikling, øyremerkt til kommunale næringsfond. Vesltand fylkeskommune har fordelt midlane i fylket, Kraftfondet skal fordela midlane i heradet. Les meir og søk her:

Voss herad jobbar i desse dagar med innføring av ny løysing for distribusjon av fakturaer. Den nye løysinga vil auke graden av digital utsending, noko som vil lette arbeidet både for heradet og fakturamottakar.

Tysdag vart det lagt plen under målestasjonen til Meteorologisk institutt i Prestegardsmoen.

Det er varsla flaumfare på oransje nivå laurdag 20. juni. Det er stor vassføring, og melding om nedbør gjer at NVE hevar flaumfaren frå gult til oransje nivå.

I løpet av 2020 vert det gjennomført ny taksering som grunnlag for eigedomsskatt. 

 

NAV Voss opnar for drop-in frå tysdag 16. juni.

 

 

 

Brann på campingplassen kan spreie seg raskt. Plasser campingvogna, teltet eller bubilen i god avstand frå naboane. Sjekk også at røykvarslaren fungerer der du skal sove.

Meir informasjon

Valnemnda vedtok 28. mai 2020 i sak 6/20 å leggja framlegg over kandidatar som domsmenn og skjønsmedlem for Voss herad ut til offentleg ettersyn.