Voss Herad

Samlesider om koronavirus

Voss herad oppdaterer fortløpande med informasjon om covid-19, koronavirus. Les oppdatert informasjon her.

Informasjon om vaksine: Oppdatert informasjon om koronavaksine i Voss herad

Information about covid-19, corona, in different languages: Lenke til FHI sin informasjonsside om koronavirus på fleire språk

 

TLF TESTING OG VAKSINE: 900 89 662 man-fre kl 0900-1200.
 

Treng du nokon å snakke med?

Treng du nokon å snakke med?

Klikk for stort bilete Voss herad held ope i heile sommar. Treng du å få snakka med ein vaksen, så er det berre å ta kontakt.

Alle tenester er gratis.

Voss helsestasjon.

Telefon 56533040, E-post: postmottak.helsestasjon@voss.herad.no

Her kan du ta kontakt om du til dømes har spørsmål knytt til prevensjon, graviditet, abort, etevanskar, depresjon, sorg, vanskelege familietilhøve, rus, vald, overgrep og mobbing.

Me held ope kvardagar (måndag til fredag) frå 0830 – 1430.

 

Avdeling for psykisk helse og rusarbeid

Kontakttelefon 48014570

Her kan du ta kontakt for en uforpliktende samtale om du, eller nokon du kjenner, har utfordringar knytt til psykisk helse og/ eller rusbruk.  Når du ringer vil du bli møtt av kvalifisert personell som du kan snakke med. Me kan kontaktas kvardagar (måndag til fredag) frå 08.00-21.00 og helg 14.00-21.00.

 

Om det er noko som hastar (akutt), eller som ikkje kan venta til helsestasjon eller avdeling for psykisk helse og rusarbeid opnar, så kan du få hjelp hjå:

  • Barneverntenesta 56521310 (dagtid) Barnevernsvakt 41863070 (utanom opningstid)
  • Politi 112 eller 02800
  • Legevakt 116 117

 

Frode Monsen og Kjersti Nordanger

Kommunalsjef Oppvekst og Kommunalsjef Helse og omsorg

24.06.2021

 Aurland kommune lyser med dette ut tilskot til tiltak i verdsarvområde Vestnorsk fjordlandskap – Nærøyfjorden.

 

 I samband med arbeid med forbetring av vasskvalitet i alle vassdrag, jf. vassdirektivet og vassforskrifta, vert den lokale gjødslingsforskrifta for spreiing av husdyrgjødsel i Voss herad vurdert endra og er no sendt på høyring. Spreiing av husdyrgjødsel i tilknyting  til vassdrag med stor eller middels påverkningsgrad frå jordbruk, eller vassdrag med stor risiko for redusert vasskvalitet skal det ikkje lengre vere tillatt med gjødsling etter 1.september. 

Ferieaktivitetar  sommaren 2021.

Alle aktivitetane er gratis. Meld deg på! Fyrstemann til mølla.

Tilskot til leikeplassar i bustadfelt.

 

Vellag og grendalag kan søkja om tilskot til vedlikehald/utstyr på leikeplassar i bustadfelta.

Søknadsskjema finn ein her. Søknadsfrist 1. juni 2021.

Voss bygdeboknemnd søkjer i desse dagar etter ein ny redaktør for Vossaboka, gards- og ættesoger for gamle Voss kommune.

Det er tidlegare gjeve ut 3 band, og Voss bygdeboknemnd ynskjer å engasjere ein ny redaktør for band 4 og 5.

Høyres dette interessant ut? Gå inn på denne nettsida for vidare søknadsprosess.   

Tilbodsfristen er 1/9-21 kl. 12.00. Tilrår at søkjar er leverer tilbod før denne dagen

 

 

Kantvegetasjon langs eit vassdrag er viktig for livet og artsmangfaldet i og langs vassdraget og betydning for landskapet. Vegetasjonen tek opp næringsemne frå overflatevatn og tilsig og er viktig for vasskvaliteten som det no er ein nasjonal dugnad for å betre. Kantvegetasjonen er og viktig for å redusere erosjon og vegetasjon i vassdrag med årsikker vassføring har difor vern, og det er avgrensa kva tiltak grunneigar kan gjere her

 

Hausten 2021 kan born og ungdom frå 6. -10. trinn i Voss herad ta i bruk Fritidskortet med ein verdi på 500 kroner.

Søknadsfrist for tilskot til spesielle miljøtiltak i jordbruket, SMIL er 1.mai.

Ordninga gjev støtte til prosjekt som tek sikte på å fremje natur- og kulturminneverdiane i jordbrukets kulturlandskap og redusere ureining frå jordbruket, utover det som er venta av vanlig jordbruksdrift

 

Alle som ynskjer å vaksinere seg mot Covid- 19 må registrere seg i Helseboka.

 Ein treng ikkje registrere i Helseboka på nytt dersom ein har gjort dette tidlegare.

 Dei som har registrert seg i Helseboka vil få sms med tilbod om å bestille seg time til vaksinering når det nærmar seg dato for vaksinasjon.

 Du kan sjølv logge inn på www.helseboka.no for å registrera deg eller sjekke om du er registrert.

Varsel om oppstart av planarbeid.

 

Forslag til planprogram for Vossaklima 2030 - kommunedelplan for klima, klimatilpassing og grøn omstilling - ligg no ute til høyring og offentleg ettersyn. Frist for innspel er satt til 14. juni 2021.