Voss Herad

Samleside om koronavirus

Voss herad oppdaterer fortløpande med informasjon om covid-19, koronavirus. Les oppdatert informasjon her.

TLF TESTING OG VAKSINE: 900 89 662.
 

Aktuelt frå kommunen

 På grunn av valting i Voss idrettshall måndag 13. september er det kun dei som skal røysta som kan parkera ved idrettsplassen denne dagen. Den nederste delen av parkeringsplassen vert nytta til bilrøysting for dei som er i karantene.

 Kommunedelplan for tidleg innsats og livsmeistring er ein tematisk plan retta mot barn og unge under 25 år. I samband med arbeidet med planen ynskjer heradet framlegg og innspel på viktige tema som bør inngå i planen. Merknadar til planoppstart og/eller planprogram kan sendast postmottak@voss.herad.no innan 8. oktober 2021.

Det er no avgitt fleire førehandsrøyster enn det totale talet på førehandsrøyster i kommune- og fylkestingsvalet i 2019. Og framleis er det att fem dagar med førehandsrøysting

Voss herad har lokal forskrift som opnar for spreiing av husdyrgjødsel fram til 1.oktober. Frå årsskiftet vil jordbruksareal i tilknyting til vassdrag påverka av jordbruksdrift ikkje lenger kunne spreie husdyrgjødsel etter 1.september.

 

 Stad: Bordalsåsen, Voss, klokka 17.00. Køyr Bordalsvegen til avkøyrsel til Gjelland/Voss Ski- og Tursenter. Fylg skilting derfrå.

 

Norskkurs for innvandrarar ved Voss vaksenopplæring byrjar onsdag 01.09.2021 klokka 18.00. 
Påmelding og registrering ved frammøte i Voss kulturhus.

Ta gjerne kontakt på 48131149 for meir informasjon.

NIBIO (Norsk institutt for bioøkonomi) gjennomfører jordsmonnskartlegging på sentrale jordbruksareal nær sentrum i Voss herad, perioden 30.8 til 15.10. Arbeidet vert gjennomført med jordbor og grunneigarar som motset seg at feltpersonell går over dyrka mark i nemnde periode, vert beden om å ta kontakt med Voss herad så snart som råd. Alle berørte grunneigarane vil også få ein SMS med meir info.

 

Dette er særskilt viktig for bønder i Bordalen, Dyrvedalen, Myrkdalen, nedslagsfeltet til Melsvatnet, Opelandstjørni og Moensvatnet.