Voss Herad

Samlesider om koronavirus

Voss herad oppdaterer fortløpande med informasjon om covid-19, koronavirus. Les oppdatert informasjon her.

Information about covid-19, corona, in different languages: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/generell-informasjon-koronavirus-pa-flere-sprak/

Aktuelt frå kommunen

Regjeringa har bestemt at foreldrebetalinga skal gjenopptas når barnehager og SFO opnar i april. Kommunale barnehageplasser vert fakturert frå og med 20. april, det vert ikkje fakturert matpenger i april og mai månad.  SFO plassar vert fakturert frå og med 27. april. 

Kraftfondet i Voss herad ser at ikkje alle statlege tiltakspakker er nok for å hjelpa næringslivet. I bygda vår er det spesielt reiselivsnæringa som blir råka. I eit tverrpolitisk samarbeid ynskjer Kraftfondet å bistå reiselivsnæringa og Voss herad. Skjema for å søkja lønstilskot finn under her, saman med heile vedtaket frå Kraftfondet. 

 Retningsliner for nærings -og miljøtiltak i skogbruket, NMSK, investeringsmidlar for beitebruk  og strategi for bruk av spesielle miljøtiltak i jordbruket, SMIL er sendt på høyring til næringa. Voss herad ynskjer innspel velkommen!

Frist for innspel er 20.mai. 

 

 

Regjeringen har bestemt at foreldrebetalinga skal gjenopptas når barnehager og SFO opnar i april

Frå 15. april til 15. september er faren for gras- og skogbrann normalt større enn elles i året. Det er i denne perioden ikkje lov å gjera opp bål ute i naturen.

Frå 1.1.2020 overtok kommunane forvaltning av Verdsarvmidlane og midlar til Utvalde kulturlandskap.

Er du over 25 år og ikkje fullført vidaregåande utdanning? 

Måndag opnar me barnehagane att, og ynskjer alle born velkomne attende. I starten vil det vera noko redusert opningstid, frå kl 08:00-16:00

 Voss er på lik line med mange kommunar hardt råka av koronakrisa. Ekstra krevjande er det for kommunar som i stor grad har eit sesongbasert næringsliv.

  Voss herad har kr 610 000 til disposisjon for tiltak til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) i 2020. Formålet med Smil-midlane er  å i vareta natur og kulturminneverdiar i jordbruket sitt kulturlandskap, og å redusere ureining frå landbruket, utover det som kan forventast som en del av vanleg jordbruksdrift. 

Søknadsfrist 1.mai 2020