Voss Herad

Samlesider om koronavirus

Voss herad oppdaterer fortløpande med informasjon om covid-19, koronavirus. Les oppdatert informasjon her.

Information about covid-19, corona, in different languages: Lenke til FHI sin informasjonsside om koronavirus på fleire språk

Aktuelt frå kommunen

 Det er mogeleg å søkja om friplass i Voss kulturskule. Fristen for dette er 1. oktober

I år har me dessverre ikkje moglegheit til å ha open brannstasjon i Voss herad.

Fjerning av skadeleg piggtråd frå gjerde i inn og utmark har vore i fokus i Voss herad dei siste tre åra. I underkant av 40 km er no samla inn og levert IHM. Prosjektet fekk eit stort løft med omtale i NRK i vår, og det er no snart slutt på midlane i prosjektet.    

 Kulturminnedagane er den norske utgåva av European Heritage Days under mottoet «Europa, ein felles kulturarv». Kulturminnedagane vert markerte kvart år i midten av september. Formålet med desse dagane er å skapa forståing og interesse for kulturminner og kulturmiljø lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Tenk også på branntryggleiken når du skal leige bustad!

Koronasituasjonen gjer at Voss herad ikkje har kapasitet til å opna opp legekontoret i Granvin 1. september, slik planen opphaveleg var.

Sjekk det fine haustprogrammet for ungdomsklubben Vangsgryto!

Klikk deg inn for å sjå det varierte tilbodet for ungdom i alderen 13 - 19 år.

Alle tilboda vert gjennomført i ungdomsklubben sine opningstider, måndag og onsdag kl. 18:00-21:00

 

 

 

NIBIO (Norsk institutt for bioøkonomi) gjennomfører jordsmonnskartlegging på sentrale jordbruksareal  i Voss herad, i perioden 31.8 til 18.9. Evt. grunneigarar som motset seg at feltpersonell går over dyrka mark i nemnde periode, vert beden om å ta kontakt med Voss herad så snart som råd.

Det vert sendt ut eit SMS-varsel om tiltaket til folk med eigedom der jordsmonnskartlegginga skal gjennomførast.  Det er berre landbrukseigeidomar som vert kartlagde, og alle andre kan sjå vekk frå SMS-meldinga.

 

  

 

Trygg Trafikk sender ut ei oppmoding om at innbyggjarane sjekker hekkar o.l. for å sikra best mogleg sikt og trafikktryggleik før skulestart.

Statens vegvesen si temaside

Statens vegvesen si brosjyre

For fyrste gong sidan mars har ein innbyggjar på Voss testa positivt for Covid-19. Testen vart tatt på testsenter til Voss herad i går.