Voss Herad

Samlesider om koronavirus

Voss herad oppdaterer fortløpande med informasjon om covid-19, koronavirus. Les oppdatert informasjon her.

Information about covid-19, corona, in different languages: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/generell-informasjon-koronavirus-pa-flere-sprak/

Aktuelt frå kommunen

Valnemnda vedtok 28. mai 2020 i sak 6/20 å leggja framlegg over kandidatar som domsmenn og skjønsmedlem for Voss herad ut til offentleg ettersyn.

 

Spesielle snøtilhøve i fjellet gjer at det er sannsynleg med vårflaum i Voss herad i løpet av våren og sommaren. Heradet førebur seg, og ber grunneigarar og andre gjera tiltak for å hindra flaumskade.

Lurer du på korleis du kan enkelt og best mogleg kan marknadsføra bedrifta di i sosiale medium?

Dei nye vedtektene for gravplassane i Voss herad er no godkjende av Bjørgvin bispedømeråd, og trer i kraft med det same.

Voss herad ynskjer alle ei fin feiring av nasjonaldagen, trass i at det vert annleis feiring i år. Me me skal syngja nasjonalsongen og Vossasongen. Teksten til Vossasongen og eit flott opptak finn du her.

I vår vil du kunne observere folk som er ute og tel fuglar i jordbrukslandskapet ein stad nær deg. Dei jobbar med eit program for tilstandsovervaking av fuglar i regi av Norsk institutt for bioøkonomi NIBIO, som starta i år 2000. I år er det sjuande gongen dei tel fuglar her i Voss og dei vil vere ute mellom kl. 04.00 og 09.00

 

 

 

 

 

 

 

 

Å vera meddommar eller skjønsmedlem er eit svært viktig verv i det norske rettssystemet, og deltakinga vert sett på som ein garanti for rettstryggleiken. No skal det veljast nye domsmenn. Ynskjer du å vera meddommar eller skjønsmedlem?

Når du får melding om feiing/tilsyn på SMS må du lesa heile meldinga, og svara om tidspunktet passar eller ikkje. Det gjer du ved å trykka på lenkja i meldinga. Om du ikkje gir tilbakemelding vert det ikkje utført feiing.

Meir informasjon: https://voss.herad.no/tenester/plan-bygg-og-eigedom/brannvern-og-feiing/feiing-og-tilsyn/

Voss herad har bestemt ytre rammer for korleis skuleopninga skal organiserast. Dette sikrar at alle elevane i Voss herad får same tilbod, men at skulane får tilpassa organiseringa etter lokale tilhøve på den enkelte skule.

 

Aurland kommune lyser ut tilskot til tiltak. Føremål med tilskotsordninga er å styrka landbruket i verdsarvområda.
 

Informasjon om utlysinga.