Voss Herad

Samlesider om koronavirus

Voss herad oppdaterer fortløpande med informasjon om covid-19, koronavirus. Les oppdatert informasjon her.

Informasjon om vaksine: Oppdatert informasjon om koronavaksine i Voss herad

Information about covid-19, corona, in different languages: Lenke til FHI sin informasjonsside om koronavirus på fleire språk

Overgang barnehage - skule

Overgang barnehage - skule

For å sikra barn i Voss herad ein god overgang frå barnehage til skule, har me Plan for overgang og samarbeid mellom barnehage og skule i Voss herad.

Tid

Kva

Ansvarleg

August

Barnehagar melder til kvar einskild skule om barn som skal byrja på den aktuelle skulen. Slik at skulen får greie på kva barnehage dei skal ha eit samarbeid med.

Barnehagen i samråd med foreldre melder til skulen om barn som har særlige behov med tanke på ressursar kommande skuleår

Styrar i barnehagen har ansvar for å melda om barn som skal byrja på den aktuelle skule.

September

Foreldremøte i barnehage for dei som har barn som skal byrja på skulen. Barnehagen presenterer plan for overgang og samarbeid mellom barnehage og skule i Voss kommune

Styrar

Oktober

Eit felles leiarmøte mellom barnehage og skule med tema overgang barnehage – skule. Utveksling av planar og erfaringar

Stab oppvekst

November

Innskriving

Stab oppvekst, sender ut brev

Lysing i Hordaland

Foreldre

Desember

Møte mellom skule, SFO og barnehage for å samarbeida om barn som har spesielle behov. PPT kan delta

Styrar

Mars

Foreldremøte med nye foreldre om skulen og SFO. Skulen sender ut skrifteleg påmelding til leksehjelp

Påmelding til SFO og leksehjelp, elektronisk påmelding.

Rektor i samarbeid med SFO - leiar

Kopi til barnehagane

Rektor

Påmeldingsfrist 1.april

Foreldre

Mars/april

Foreldresamtale i barnehagen med fokus på overgang barnehage - skule.

Styrar/ ped. leiar

Mai

Overføringsmøte i barnehagen med kontaktlærar på 1. årssteg og SFO – leiar.

Besøksdagar på skulen og SFO siste veka i mai. Foreldre/føresette føl barna.

Rektor

Rektor i samsvar med avtale gjort i oktober

Juni

Kurs for kontaktlærar på 1. trinn og ped. leiar som skal jobba med dei eldste barna i barnehagen.

Stab oppvekst

Rektor og styrar får invitasjon

 

Mål for arbeidet

 • Barn skal oppleva ein trygg og god skulestart, inkludert ein god start i skulefritidsordninga.
 • Sikra best mogleg meistring for kvart barn gjennom progresjon og kontinuitet frå barnehage til skule.

Informasjon

 • Tilsette skal overføra informasjon til beste for barnet, i samspel med, og etter løyve frå foreldra.
 • Foreldre/føresette skal få god informasjon om plan for overgang barnehage - skule, frå barnehagen.

Møteplassar

 • Foreldremøte i barnehagen med fokus på overgang barnehage – skule
 • Foreldremøte i skulen med fokus på oppstart og informasjon om SFO
 • Besøksdagar i skulen
 • Pedagogisk leiar og lærar på første trinn skal ha årlege felles samlingar for å utvikla heilskap og samanheng.
 • Hospitering mellom barnehage og skule skal vurderast kvart år.

 

Kommentarar til retningslinjer for overgang og samarbeid mellom barnehage og skule

 • Planen tek for seg eit minimum av kva forpliktande samarbeid som skal føregå mellom barnehage og skule. Det vil seie at omfanget og opplegget kan variera noko mellom ulike barnehagar og skular.
 • For å få til ein god overgang og samanheng mellom barnehage og skule er det viktig at barnehagar og skular har god kunnskap om kvarandre. I høve innhald, arbeidsmåtar, rammeplan, årsplan og læreplanverket med t.d. fokus på språk og matematikk.
 • Innhaldet i "besøksdagar" kan variera noko frå skule til skule, i høve (omfang og) innhald. Innhald i "besøksdagar" kan vera omvisning på skulen, vera saman med 1. årssteg, ute eller inne, og få treffe fadder. Barna får helsa på dei vaksne i skulen og i SFO. Med" besøksdagar" meiner vi at dette er primært barnet sitt møte med skulen.
 • Føresette føl sitt barna til aktuell skule på besøksdagar. Barnehagane står elles fritt til å besøkja skular utanom fastsett opplegg.

 

Vedtatt i utval for levekår 4.2.2014 sak 8/14. Planen gjeld frå 1.1.2014