Voss Herad

Samlesider om koronavirus

Voss herad oppdaterer fortløpande med informasjon om covid-19, koronavirus. Les oppdatert informasjon her.

Informasjon om vaksine: Oppdatert informasjon om koronavaksine i Voss herad

Information about covid-19, corona, in different languages: Lenke til FHI sin informasjonsside om koronavirus på fleire språk

Permisjon frå pliktig opplæring

Permisjon frå pliktig opplæring

Når det er forsvarleg, kan kommunen etter søknad gje den enkelte elev permisjon i inntil to veker. I Voss herad er det rektor ved eleven sin skule som behandlar, og gjer vedtak om permisjon.

  • I Voss herad er det rektor ved eleven sin skule som kan innvilga permisjon. Dette då kommunen har delegert til rektor å innvilga permisjon i inntil ti dagar. Likeså har Rådmannen i Voss herad delegert til rektor å innvilga permisjon frå 4 dagar til 2 veker.
  • Det er føresette som skal søkja om permisjon for sitt barn i dei høva der føresette har delt foreldreansvar skal begge skriva under på søknaden.
  • I permisjonstida må føresette sjølve sørgja for at eleven får undervisning. Ein kan ikkje krevja at lærarar spesielt skal tilretteleggja for dette, men føresette kan nytta tilgjengelege arbeids- og årsplanar.
  • Dersom det vert søkt om permisjon for mein ein 10 dagar same skuleår, skal eleven skrivast ut frå skulen (ta kontakt med rektor).
  • Ved sjukdomsfråvær, time hjå doktor, tannlækjar eller liknande skal ein nytta meldingsboka.  

 

Søk permisjon her (PDF, 115 kB)

Lovgrunnlag

I opplæringslova § 2-11. Permisjon frå den pliktige opplæringa, heiter det:

"Når det er forsvarleg, kan kommunen etter søknad gi den enkelte eleven permisjon i inntil to veker.

Elevar som høyrer til eit trussamfunn utanfor Den norske kyrkja, har etter søknad rett til å vere borte frå skolen dei dagane trussamfunnet deira har helgedag. Det er eit vilkår for retten at foreldra sørgjer for nødvendig undervisning i permisjonstida, slik at eleven kan følgje med i den allmenne undervisninga etter at permisjonstida er ute"