Voss Herad

Skulebyte

Skulebyte

Nærskulen er i Voss kommune politisk definert gjennom "Lokalforskrift for ordninga med skuleområde". Denne forskrifta presenterer korleis Voss kommune praktiserer skuleinntak. Ny revidert forskrift vil koma for Voss herad, gjeldande frå hausten 2020. Eleven si folkeregistrerte adresse er utgangspunkt for inntaksområdet.

Skulen som det vert sokna til vert eleven sin nærskule.

I Opplæringslova § 8-1 heiter det at «Grunnskoleelevane har rett til å gå på den skolen som ligg nærast eller ved den skolen i nærmiljøet som dei soknar til. Kommunen kan gi forskrifter om kva for skole dei ulike områda i kommunen soknar til. Etter søknad kan eleven takast inn på annan skole enn den eleven soknar til.»

Fylkesmannen har ved fleire tilfeller omtala det å gå på skule tilhøyrande krinsen ein bur i, til barn sitt beste. Dette omhandlar det å kunna sosialiserast med barn frå same skule, som sikrande for miljø i og utanfor skuletid.