Voss Herad

Samlesider om koronavirus

Voss herad oppdaterer fortløpande med informasjon om covid-19, koronavirus. Les oppdatert informasjon her.

Information about covid-19, corona, in different languages: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/generell-informasjon-koronavirus-pa-flere-sprak/

Den kulturelle spaserstokken

Den kulturelle spaserstokken

Hordaland fylkeskommune har løyvd Voss herad kroner 123 000 for året 2020 til gjennomføring av kulturtiltak for eldre. Søknadsfrist 1. mars 2020. Send søknaden til postmottak@voss.herad.no eller Voss herad, boks 145, 5701 Voss. Merk søknaden Den kulturelle spaserstokken

  • Midlane skal nyttast innanfor føremålet med Den kulturelle spaserstokken som er å leggja til rette for auka samarbeid mellom kultursektoren og omsorgssektoren, slik at det kan utviklast gode kunst- og kulturprosjekt for eldre innanfor eit mangfald av sjangrar og uttrykk.
  • Midlane skal hovudsakleg nyttast til profesjonell kunst - og kulturformidling av høg kvalitet, gjerne i samarbeid med kunst- og kulturinstitusjonar, kunstnarar og andre kulturaktørar på lokalt eller regionalt nivå. 
  • Tiltaka som får støtte skal vera gjennomførte innan 31. desember 2010
  • Tilskot skal ikkje erstatta kommunale tilskot til eksisterande eller planlagde satsingar eller tiltak som allereie er sikra finansiering.
  • Det skal ikkje ytast tilskot til investeringar, utstyr, administrasjonstiltak, planleggingstiltak eller kompetanseutvikling. 

Kontakt

Silje Solstad
Konsulent
E-post