Voss Herad

Samlesider om koronavirus

Voss herad oppdaterer fortløpande med informasjon om covid-19, koronavirus. Les oppdatert informasjon her.

Informasjon om vaksine: Oppdatert informasjon om koronavaksine i Voss herad

Information about covid-19, corona, in different languages: Lenke til FHI sin informasjonsside om koronavirus på fleire språk

Platting og terasse

Platting og terasse

Følgjande kan du gjere utan søknad

  • Terrasse som er lågare enn 0,5 meter over terreng og under 50 m2. Terrassen kan vera samanbygd eller frittliggjande.
     
  • Terrasse, altan eller balkong (tilbygg) med BYA under 15 m2 kan vere unntatt søknad.

For nærmare detaljer syner vi til byggesaksforskrifta (SAK 10) § 4-1, og spesielt til Direktoratet sine sin informasjon om garasjer, boder og uthus og deira interaktive veileder.

Sjølv om du ikkje må søke kommunen, er du likevel ansvarleg for at bygningen utformast i tråd med alt regelverk. Du finn meir informasjon om dette på informasjonssida for tiltak som ikkje krev søknad.

Følgjande kan du søkje om sjølv

  • Dersom terrassen er 0,5 meter over terreng og samanbygd med huset, kan bebygd areal (BYA) eller bruksareal (BRA) vera maksimalt 50 m2
     
  • Dersom tiltaket er 0,5 meter over terreng og frittliggjande, kan bebygd areal (BYA) eller bruksareal (BRA) vera maksimalt 70 m2

Følgjande krev søknad frå kvalifisert føretak

Må du sei nei på nokre av punkta ovanfor, må du ta kontakt med eit profesjonelt og kvalifisert føretak som kan stå ansvarleg for søknaden til kommunen. Meir detaljer om kva type tilbygg du kan byggja sjølv finn du i byggesaksforskrifta § 3-1.

Generelt om tilpassing

Ved planlegging av terrasse er tilpassing til eksisterande bygning viktig. Bruk gjerne ein person med arkitektfagleg kompetanse som kan gi råd og som eventuelt kan teikne denne konstruksjonen for deg.
Terrasse på terreng må utformast slik at ein unngår store terrengendringar.
Set deg inn i naboen sin situasjon og unngå plassering som verkar sjenerande for nabo, til dømes  sjenerande innsyn.

Arealplan - kva avgrensingar gjeld på min eigedom?

Det vil vera avgrensingar i kommune- eller reguleringsplan på kva du kan byggja. Dette vil typisk vera byggjegrenser, avgrensing i storleik, høgd, takvinkel o.l. Pass på at tiltaket er innanfor desse avgrensingane før du går i gang med planlegginga. Du får reguleringskart og reguleringsføresegner via vossakart eller frå byggesaksavdelinga.
Dersom du skal byggja utover det arealplanane seier, må du søkje om dispensasjon.

Kontakt

Byggesak
E-post
Telefon 56 51 94 00

 

Publikumsdag

tysdag og torsdag kl 10.00-14.00
drop in eller tlf 48 01 45 84

Unntak frå dette vert lyst i Hordaland og/eller under kunngjeringar på nettsida.