Voss Herad

Samlesider om koronavirus

Voss herad oppdaterer fortløpande med informasjon om covid-19, koronavirus. Les oppdatert informasjon her.

Informasjon om vaksine: Oppdatert informasjon om koronavaksine i Voss herad

Information about covid-19, corona, in different languages: Lenke til FHI sin informasjonsside om koronavirus på fleire språk

Tilbygg

Tilbygg

Tilbygg er å bygga på sida av eksisterande bygg, til dømes å utvida stova di. Ønskjer du i staden å bygga oppå eksisterande bygg, må du søkja om eit påbygg.

Følgjande kan du bygge utan å søkje

Tilbygg som ikkje inneheld rom til varig opphald eller bebuelse (bod, terrasse, altan osv), med samla BRA og BYA på maks 15 m2 kan vere unntatt søknad. For nærmare detaljer syner vi til byggesaksforskrifta (SAK 10) § 4-1, og spesielt til Direktoratet sine sin informasjon om tilbygg og deira interaktive veileder.

Sjølv om du ikkje må søke kommunen, er du likevel ansvarleg for at tilbygget utformast i tråd med alt regelverk. Du finn meir informasjon om dette på informasjonssida for tiltak som ikkje krev søknad.

Følgjande kan du stå ansvarleg for sjølv

Dersom du kan sei ja til alle desse punkta, kan du i utgangspunktet stå ansvarleg for tiltaket og søkje om sjølv:

  • Eit enkelt tilbygg
  • Bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) er under 50 m2.

Følgjande krev kvalifisert føretak

Må du sei nei på nokre av punkta ovanfor, må du ta kontakt med eit profesjonelt og kvalifisert føretak som kan stå ansvarleg for søknaden til kommunen. Meir detaljar om kva type tilbygg du kan bygga sjølv finn du i byggesaksforskrifta § 3-1.

Nokre råd om prosjektering av tilbygg

Huset og nærområdet si historie

Hugs at ditt hus har ei historie; det av­speglar den tida huset stammer frå, og området sin økonomiske og sosiale status. Nærområdet si historie er ein kvalitet i seg sjølv, og omsynet til den eldre bygningsmassen sin arkitektur og stil skal difor takast omsyn til når ein endrar eller utvidar bygga.

Estetikk

Tilbygg bør anten tilpassast slik at det vert opp­fatta som ei vidareføring av det eksisterande, eller utformast slik at det framstår med eit heilt nytt arkitektonisk uttrykk.
Dersom huset sin opprinnelege arkitektur allereie er endra, kan tilbakeføring til opprinneleg uttrykk vera ei spanande utfordring.
Som hovudregel skal huset si opprinnelege form koma klart fram etter tilbygging.
Material- og fargeval tilpassast dominerande materialar (panel, listverk, vindaugsform o.l.) og fargar på eksisterande bygg.

Arealplan – kva for avgrensingar gjeld på min eigedom?

Det vil vera avgrensingar i kommune- eller reguleringsplan på kva du kan byggja. Dette vil typisk vera byggjegrenser, avgrensing i storleik, høgd, takvinkel o.l. Pass på at tiltaket er innanfor desse avgrensingane før du går i gang med planlegginga.
Du får reguleringskart og føresegner via planarkivet eller ved å ta kontakt med byggesak.
Dersom du skal byggja utover det arealplanane seier, må du søkje om dispensasjon.

Plassering av tilbygget

Er det byggegrenser på reguleringsplanen skal bygningen ligga innanfor denne. Dersom det ikkje er byggegrenser på kartet skal bygningen i utgangspunktet plasserast 4 meter frå nabogrense, jf. plan- og bygningslova § 29-4.

Kontakt

Byggesak
E-post
Telefon 56 51 94 00

 

Publikumsdag

tysdag og torsdag kl 10.00-14.00
drop in eller tlf 48 01 45 84

Unntak frå dette vert lyst i Hordaland og/eller under kunngjeringar på nettsida.