Søknad om fritak eigedomsskatt 2024

I Voss herad kan heradsstyret gje fritak for eigedomsskatt etter eigedomsskattelova §7 a og b.  

Dette gjeld eigedomar som fyller vilkåra om å vera eigd av stiftingar, institusjonar eller organisasjonar som er til gagn for heradet, eller eigedomar som har historisk verde. 

NB! Dersom eigedomen fekk fritak for eigedomsskatt etter eigedomsskattelova § 7 a og b i 2023 treng du ikkje søkja på nytt for skatteåret 2024.

Elektronisk søknadsskjema 

Kven kan kvalifisera til fritak?  

Det er Eigedomsskattelova §7 a og b og lokale retningslinjer som regulerer kven som kan få fritak.  

Eigedomar åt stiftingar, institusjonar og organisasjonar som er til gagn for heradet (§7 a)  

Eigedomen må vera eigd av stiftinga/inst./organisasjonen, og ha eit allmennyttig føremål. Fritak kan ikkje gjevast til organisasjonar som har føremål om å gje utbyte til eigarane, eller driv kommersiell aktivitet.   

Døme på eigedomar som kan fylla vilkår for fritak: Museumsbygningar, idrettsanlegg, lokale for velforeiningar, lokale for religiøse samfunn, sjukehus m.m.   

Bygningar som har historisk verdi (§ 7 b)  

Det vert gjeve fritak for eigedomar som står på fylkeskonservatoren si liste over bygningar som er freda etter forskrift.

For at eigedomen skal bli vurdert for fritak av eigedomsskatt for 2024 må du fylla ut elektronisk søknadsskjema og søkja innan 30. november. Det må også leggjast ved dokumentasjon. Voss heradsstyre vil deretter behandla innkomne søknadar.   

 

Link til Elektronisk søknadsskjema