Leiargruppeutvikling

  

I Voss herad ynskjer me velfungerande og effektive leiargrupper. Dette får me når den einskilde leiargruppe jobbar med å skapa felles målbilde, god struktur og psykologisk tryggleik. 

Ved å bruka JTI/Teamkompasset og ein mal for leiargruppeutvikling skal leiargruppene arbeide med formål, gruppedynamikk og kommunikasjon.

Jungiansk typeindeks (JTI) byggjer på Carl Jungs typeteori og testen målar personlege preferanser innan fire dimensjonar. Den norske modellen er utarbeida av Hallvard E. Ringstad og Thor Ødegård i Optimas Organisasjonspsykologene AS.

Alle leiarar i Voss herad har gjennomført testen i 2020 og har fått eigen gjennomgang av denne. Som ny leiar vil du få tilbod om test og gjennomgang av JTI.

Les meir om JTI og Teamkompasset på Optimas sine heimesider.

Tilbake til Leiarutvikling