For tilsette i barnehagar

Vossaklima 2030 undervisningsmateriale til tilsette i barnehagen.

 

De kan baka prosessen inn i andre fag, temaveker, eller prosjekt. Eller de kan gjera dette så enkelt som mogeleg og berre ha ein enkel diskusjon i gruppa. Me har prøvd å utvikla materiala slik at dei kan tilpassast kvardagen til ungane. Sjølv om undervisningsmaterialet kan verka for avansert for borna håpar  me at de tek opp diskusjonane med førskulegruppa og at spørsmåla kan svares på i plenum. 

Hugs til seinare at alle svara som blir sendt til kommunen må vera anonyme.