Administrativ organisering

Leiarane er viktige i arbeidet med å utvikla Voss herad til eit sterkt regionsenter med levande bygder. Leiarane skal gje retning, finna og nytta handlingsrom, ha fokus på resultat og fremja god medarbeidarskap og innovasjonskultur. Med verdiane profesjonell, påliteleg, skapande og inkluderande skal eit velfungerande leiings- og styringssystem medverka til at me når måla våre.