Voss Herad

Søknadsskjema

Søknadsskjema

Alfabetisk oversikt over søknadsskjemaer i Voss herad.

Lista er under revidering i samband med ny kommune, vil bli oppdatert etter kvart.

Søknadsskjema
Søknadsskjema
(Elektroniske skjema er merka med E)
Avkøyrsle - kommunal veg (.PDF, 595 kB)
Avkøyrsle - Statens vegvesen (.PDF, 696 kB)
Barnehage - plass (E)
Barnehage - oppseiing (E)
Barnehage - redusert foreldrebetaling (E)
Barnehage - svar på tilbod om plass (E)
Bustad - kommunal bustad (E)
Bustøtte (E)
Byggesak - byggeløyve (E)
Byggesak - diverse skjema (E)
Byggesak - rekvisisjon av oppmålingsforretning (E)
Byggesak - seksjonering (E)
Byggesak - samtykkeerklæring nabo/byggverk (.PDF, 10 kB)
Byggesak -samtykkeerklæring nabo/mur (.PDF, 7 kB)
Drift med taubane, hest o.a. (skogbruk) - søknad om tilskot (E)
Driftsbygningar - stønad frå Voss herad sitt kraftfond
Driftsbygningar - stønad frå Innovasjon Noreg (E)
Eigedomsskatt - nedsetting eller ettergiving (E)
Eldstad - registrering (E)
Etablerartilskot - stønad frå Voss herad sitt kraftfond
Felling av tre / rydding kratt på kommunal grunn (E)
Ferdigmelding - vann- og avløpsanlegg (E)
Fullmaktsskjema (helse og omsorg) (.PDF, 31 kB)
Følgjekort (.PDF, 50 kB)
Grave- og arbeidsløyve - i kommunal veg/grunn (E)
Individuell plan (helse) (.PDF, 219 kB)
Individuell plan og/eller ansvarsgruppe-koordinator (helse) (.PDF, 51 kB)
Jordbruksjord - tilskot til drenering (E)
Kommunale avgifter - søknad om fritak (feiing og septik) (E)
Kraftfondet - søknad om midlar
Kulturmidlar (E)
Kulturskule - inntak (E)
Landbruksveg - søknad om bygging (E)
Landbruksveg - tilskot til bygging (E)
Landingsløyve Voss flyplass Bømoen (E)
Legat for ungdom under utdanning - søknad om midlar (.PDF, 200 kB)
Leige av rom i skulane - sesongleige (.PDF, 108 kB)
Leige av rom i skulane - til arrangement (.PDF, 115 kB)
Leikeplassar - tilskot til opprusting/nyanlegg (E)
Matrikkelen - krav om retting av feil og manglar (.PDF, 74 kB)
Matrikkelen - utlevering av personopplysningar (E)
Medisinering av barn - avtale om (.PDF, 110 kB)
Miljøtiltak i skogbruket - tilskot (E)
Motorferdsel i utmark (E)
Nydyrking - godkjenning av plan (jordbruk) (E)
Oppmåling - diverse skjema Kartverket (E)
Overnatting i skule/barnehage - melding til brannvern (.PDF, 181 kB)
Parkeringsløyve for forflytningshemma (E)
Permisjon frå pliktig opplæring (.PDF, 115 kB)
Pipe som ikkje er i bruk - fritak for feiing (E)
Pleie og omsorgstenester (.PDF, 721 kB)
PPT - grunnskuleopplæring for vaksne (.PDF, 162 kB)
PPT - spesialundervisning (.PDF, 255 kB)
PPT - tilmelding barn (.DOC, 49 kB)
PPT - tilmelding barn under opplæringspliktig alder (.PDF, 212 kB)
PPT - tilmelding elev (.PDF, 201 kB)
PPT - tilmelding systemsaker (.PDF, 614 kB)
PPT - tilmelding vaksne (.PDF, 153 kB)
Produksjons- og avløysartilskot (jordbruk) (E)
Regionalt miljøtilskot (jordbruk) (E)
Salsløyve - sal av alkoholhaldig drikk gruppe 1 (E)
Sanitærabonnement - søknad eller endring (E)
Sanitærabonnement - vilkår for søknad og ferdigmelding (.PDF, 49 kB)
Serverings- og/eller skjenkeløyve (E)
SFO - innmelding/endring (E)
SFO - oppseiing (E)
SFO - svar på tilbod om plass (E)
Skjenkeløyve - omsetningsoppgåve for for alkohol (E)
Skjenkeløyve - lukka arrangement (ambulerande) (E)
Skjenkeløyve - ope arrangement (enkelthøve) (E)
Skogkultur - tilskot (E)
Skule - byte av skule (.PDF, 109 kB)
Skule - flytting, men behalde same skule (.PDF, 109 kB)
Skule - spesialundervisning (.PDF, 255 kB)
Skule - språkopplæring framandspråk (.PDF, 2 MB)
Skuleskyss - oppseiing (.PDF, 229 kB)
Skuleskyss - søknad (.PDF, 117 kB)
Skuleskyss - søknad barn med spesialpedagogisk hjelp (.PDF, 107 kB)
SMIL-midlar (spesielle miljøtiltak i jordbruket) (E)
Sosialhjelp - forenkla søknad (.PDF, 284 kB)
Sosialhjelp - nye brukarar og borte over 6 mnd (.PDF, 305 kB)
Startlån og tilskot til etablering (Husbanken) (E)
Støttekontakt - søknad om å få (.PDF, 192 kB)
Støttekontakt - søknad om å bli (.PDF, 176 kB)
Tilskot til tilpassing (Husbanken) (E)
Tiltak- og beliggenheitskontroll - rekvisisjon (.PDF, 15 kB)
Transportordninga for funksjonshemma i Hordaland (TT-kort) (.PDF, 468 kB)
Tryggleiksalarm (.PDF, 230 kB)
Utslepp - avløpsvatn mindre enn 50 pe (.PDF, 164 kB)
Utslepp - avløpsvatn større enn 50 pe/mindre enn 2000 pe (.PDF, 160 kB)
Vangen skule - inntak til innføringsklasse (.PDF, 280 kB)
Vassmålar - melding om utskifting, montering (E)
Vassmålar - rettleiar for installasjon (.PDF, 439 kB)
Vigsel - registrering av kommunal vigsel (søknad) (E)
Vigsel - ettersending av prøvingsattest (E)
Vikar - jobbinteresse skule og barnehage (.PDF, 145 kB)