Voss Herad

Søknadsskjema

Alfabetisk oversikt over søknadsskjemaer i Voss herad. Bruk Ctrl - F for å søkje på sida.

Lista er under revidering i samband med ny kommune, vil bli oppdatert etter kvart.

Dersom du ikkje får opna PDF skjema kan det vere du må oppdatere Adobe Reader DC.
Oppdatering av Adobe Reader DC

Søknadsskjema
(Elektroniske skjema er merka med E)
Avkøyrsle - kommunal veg (PDF, 595 kB)
Avkøyrsle - Statens vegvesen (PDF, 696 kB)
Barnehage - plass (E)
Barnehage - kjøp av einskildplass (PDF, 163 kB)
Barnehage - oppseiing (E)
Barnehage - redusert foreldrebetaling (E)
Barnehage - svar på tilbod om plass (E)
Barnehage - kontaktinformasjon og samtykkje frå føresette (E)
Barnevern - meldeskjema (PDF, 2 MB)
Bustad - kommunal bustad (E)
Bustøtte (E)
Byggesak - byggeløyve (E)
Byggesak - diverse skjema (E)
Byggesak - rekvisisjon av oppmålingsforretning (E)
Byggesak - seksjonering (E)
Byggesak - samtykkeerklæring nabo/byggverk (PDF, 10 kB)
Byggesak -samtykkeerklæring nabo/mur (PDF, 7 kB)
Drift med taubane, hest o.a. (skogbruk) - søknad om tilskot (E)
Driftsbygningar - stønad frå Voss herad sitt kraftfond
Driftsbygningar - stønad frå Innovasjon Noreg (E)
Eigedomsskatt - søknad om fritak (E)
Eigenfråsegn om konsesjonsfritak (PDF, 222 kB)
Etablerartilskot - stønad frå Voss herad sitt kraftfond
Felling av tre / rydding kratt på kommunal grunn (E)
Fullmaktsskjema (helse og omsorg) (PDF, 20 kB)
Følgjekort (PDF, 50 kB)
Grave- og arbeidsløyve - i kommunal veg/grunn (E)
Individuell plan (helse) (PDF, 219 kB)
Individuell plan og/eller ansvarsgruppe-koordinator (helse) (PDF, 51 kB)
Jordbruksjord - tilskot til drenering (E)
Kommunale avgifter - søknad om fritak (feiing og septik) (E)
Kraftfondet - søknad om midlar
Kulturtilskot (E)
Kulturskule - inntak (E)
Landbruksveg - søknad om bygging (E)
Landbruksveg - tilskot til bygging (E)
Landingsløyve Voss flyplass Bømoen (E)
Legat for ungdom under utdanning - søknad om midlar (PDF, 200 kB)
Leige av rom i skulane - sesongleige (PDF, 108 kB)
Leige av rom i skulane - til arrangement (PDF, 115 kB)
Leikeplassar - tilskot til opprusting/nyanlegg (E)
Matrikkelen - krav om retting av feil og manglar (PDF, 285 kB)
Matrikkelen - utlevering av personopplysningar (E)
Medisinering av barn - avtale om (PDF, 110 kB)
Miljøtiltak i skogbruket - tilskot (E)
Motorferdsel i utmark (E)
Norskkurs for innvandrarar - Norwegian courses (PDF, 924 kB)
Nydyrking - godkjenning av plan (jordbruk) (E)
Oppmåling - diverse skjema Kartverket (E)
Overnatting i skule/barnehage - melding til brannvern (PDF, 181 kB)
Parkeringsløyve for forflytningshemma (E)
Permisjon frå pliktig opplæring (PDF, 115 kB)
Pipe som ikkje er i bruk - fritak for feiing (E)
Pleie og omsorgstenester (PDF, 721 kB)
Sanitærabonnement - søknad eller endring (E)
PPT - tilvising (E)
PPT - Samtykkjeskjema for føresette (DOTX, 282 kB)
Produksjons- og avløysartilskot (jordbruk) (E)
Regionalt miljøtilskot (jordbruk) (E)
Salsløyve - sal av alkoholhaldig drikk gruppe 1 (E)
Sanitærabonnement - søknad eller endring (E)
Serverings- og/eller skjenkeløyve (E)
SFO - innmelding/endring (E)
SFO - oppseiing (E)
SFO - svar på tilbod om plass (E)
Skjenkeløyve - omsetningsoppgåve for for alkohol (E)
Skjenkeløyve - lukka arrangement (ambulerande) (E)
Skjenkeløyve - ope arrangement (enkelthøve) (E)
Skogkultur - tilskot (E)
Skorstein - oppføring og rehabilitering
Skule - byte av skule (PDF, 109 kB)
Skule - innmelding av elev til 1. årssteg (PDF, 174 kB)
Skule - elevinformasjon og samtykkje frå føresette (E)
Skule - flytting, men behalde same skule (PDF, 109 kB)
Skule - spesialundervisning (PDF, 245 kB)
Skule - språkopplæring framandspråk (PDF, 2 MB)
Skuleskyss - oppseiing (PDF, 229 kB)
Skuleskyss - søknad (PDF, 117 kB)
Skuleskyss - søknad barn med spesialpedagogisk hjelp (PDF, 107 kB)
Skuleskyss - søknad ved delt bustadadresse (PDF, 112 kB)
SMIL-midlar (spesielle miljøtiltak i jordbruket) (E)
Sosialhjelp - forenkla søknad (PDF, 284 kB)
Sosialhjelp - nye brukarar og borte over 6 mnd (PDF, 305 kB)
Spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder (PDF, 149 kB)
Startlån og tilskot til etablering (Husbanken) (E)
Støttekontakt - søknad om å få (PDF, 192 kB)
Støttekontakt - søknad om å bli (PDF, 110 kB)
Tilkallingsvikar søknadsskjema (E)
Tilskot til tilpassing (Husbanken) (E)
Tiltak- og beliggenheitskontroll - rekvisisjon (PDF, 15 kB)
Transportordninga for funksjonshemma i Hordaland (TT-kort) (PDF, 468 kB)
Tryggleiksalarm (PDF, 230 kB)
Utslepp - avløpsvatn mindre enn 50 pe
Utslepp - avløpsvatn større enn 50 pe/mindre enn 2000 pe (PDF, 160 kB)
Vaksenopplæring - Søknad om opplæring for vaksne og ungdom (DOCX, 292 kB)
Vaksenopplæring - Påmelding norskkurs (PDF, 25 kB)
Vaksenopplæring - Påmelding norskprøve (PDF, 112 kB)
Vangen skule - inntak til innføringsklasse (PDF, 280 kB)
Vassmålar - melding om utskifting, montering (E)
Vassmålar - rettleiar for installasjon (PDF, 439 kB)
Vigsel - registrering av kommunal vigsel (søknad) (E)
Vigsel - ettersending av prøvingsattest (E)